بازخوانی مواضع تهمت در شهادت

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می‌بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم‌ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم‌شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Accusation in Testimony

نویسندگان [English]

  • Ali Izadifar 1
  • Mohammad Ghanbarzadeh 2
  • Hossein Kaviar 3
چکیده [English]

Although day by day value of testimony as proof of evidence in civil and criminal affairs be reduced, Iranian law by inspiration from Islamic jurisprudence is considered valid. On the other hand it will be severed in qualifications of witness and testimony. Because, anyone can not neglect the court by relying on unreliable witnesses.
One of important qualifications of witness is "cancelation of accusation in testimony". This qualification is stipulated in jurisprudence extensively and in law by mention of sense.
In paper, we survey the senses of accusation in testimony after mention of concept, by analysis of signs of Quran, traditions, jurist's viewpoints and statue articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accusation
  • Fairness
  • Testimony
  • Witness