حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی‌ که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه‌ساز دست‌یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پذیرش این اصل را در راستای دست‌یابی به کارآمدی اقتصادی، حتی در توافقات قبل از وقوع حادثه زیان‌بار، تأیید می‌کند. در حقوق ایران نیز، می‌توان با استنباط از برخی اصول و مبانی و تنقیح ملاک، از برخی مواد قانون مدنی، دیدگاه مذکور را به صورت محدود و تحت شرایطی پذیرا شد و از نتایج حاصل از آن جهت پرکردن خلأ قانونی موجود، بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Party autonomy in determination of governing law to civil liability in Rome II and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Nejad Alamsi 1
  • Majid Mirhoseini 2
چکیده [English]

Party autonomy and parties freedom in choosing the governing law to non-contractual liabilities, when this litigation has accompanied with international elements , is one of the innovations European law during approval the Rome II regulationwhich facilitates the simultaneous and balanced access to certainty and flexibility as two conflicting interests , and is accordance withmost recent theoriesabout philosophy ofcivil responsibility. In addition , numerous economic justifications reinforce acceptance of this principle even in pre-event agreements, because of its beneficial impact to efficiency.
In Iranian law, this principle can be deduced from some legal basics and rules of jurisprudence in limited conditions, in order to fill the existing vacuum in civil code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability.
  • conflict law
  • Governing law
  • Party Autonomy
  • Rome II