تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت علاوه بر این‌که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم‌چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال‌های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب‌های مثبت و منفی آن، در بین حقوق‌دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش‌تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می‌کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می‌باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تأخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه‌ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze of method and basis documentation for ruls and religious law in prosecutor's offices and special spirituality courts

نویسنده [English]

  • Alireza Azarbayejani
چکیده [English]

prosecutor's offices and special sprituality courts furthermore that have jurisdiction to investigate all crims and opposite dignity actions of priests, in the special cases have jurisdiction to investigate that civil claims opposite priests.
Because of jurisdiction expansion these to investigate that different crims, civil claims and various individuals under liability and also rise and down this Organization in all activity years sinc Start up to now and positive or negative reflexs between priests or lawyers it is unavoidable for most attention and knovledge to this special judgemental organization.
The first foundation to investigate in all judgemental organizations is laws documentation but in the special cases and in secondary position,
We can to refer religious source. this to be prior to law and in secondary
Religious documenation in iran's law changes in the legal procedure of prosecutors off ice and special spirituality courts.
At first time with converse rotation religious law documenation had priority and then in the future correction change to traverse relation and religious sources and acts for documenation priority had transverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appointed public prosecutor
  • prosecutor's office and special court.
  • religious sources
  • the laws enacted
  • well documental judgement