تئوری محل در برات و عقد حواله

نویسنده

استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می‌شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می‌شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه‌های مختلفی در میان حقوق‌دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می‌خورد.
با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان‌که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت‌های مختلف حواله و برات متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Consideration in Bill of Exchange and the Contract of Havalah (Assignment)

نویسنده [English]

  • Esmaiil nematollahi
چکیده [English]

One of discussions about bill of exchange is whether its consideration (provision Fr.) , that is the money which is or will be payable in a due date, is transferred to its holder. Acceptance or rejection of the transfer of consideration has many important consequences. There are various theories about the question among Iranian as well as other lawyers.
Due to the similarities between the commercial institution of bill of exchange and the contract of havalah (assignment) in Islamic law, the article seeks to consider the question of the transfer of consideration in the Shiite jurisprudence, and to analyze the jurisprudential nature of bill of exchange and its consideration. As will be seen, the answer is deferent with reference to various forms of bill of exchange and its consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bill of exchange
  • business law.
  • contract of havalah (assignment)
  • Shiite jurisprudence