مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رسانه­ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه­دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را  افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده­اند، برخی حق­های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده­اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی­ احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه‌های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است
این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه‌کارهایی را که سایر نظام­های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده­اند پیش­روی ذی‌نفعان و علاقه‌مندان این بحث قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on the Protection of Personality Rights against Mass Media

نویسنده [English]

  • Bagher Ansari
Ph.D
چکیده [English]

“Personality rights” are bundle of rights which protect the integrity and inviolability of the physical and moral integrity of persons against some threats. Right to honor, right to privacy, right to one’s image and the right to personal identity are the main rights which protect the moral integrity of persons against invasions of the mass media. Hence, balancing between two sets of interests (freedom of speech and protection of personality) is an important matter in many countries around the world.
Comparative study shows that two different basic approaches to the area of civil protection of personality rights could be ascertained: General Right of Personality and Specific Personality Rights. Each approach has some conveniences and inconveniences. In our country, there is no definite approach with respect to the matter, but general rules of civil liability and specially, Civil Liability Act (1919) could protect some aspects of personality against media.
This article, intends to, firstly, study those approaches, which are used in other countries (supposed as representative of civil law and common law traditions) for civil protection of personality rights against mass media (Part I), then, the legal bases of civil liability (fault, negligence, gross negligence,…) of media (Part II) and finally, remedies for violation of personality rights (Part III).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality rights
  • freedom of speech
  • Media
  • Moral integrity of persons