زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د‌ی‌ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان‌های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می‌گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع می‌شود؟
قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد  نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می‌شود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانوناً  انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند 2 ماده 1 قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است. همانطور که در فقه عقد بیع به انواع مختلف نقد، ‌نسیه، سلم و سلف ... تقسیم شده است، مانعی نخواهد داشت که این معامله نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود. تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی می‌گردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time of Transfer Ownership in Forward Sale Act Building Enactment 1389

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadi 1
  • Seyed Hassan Hosseini Moghaddam 2
1 Ph.D
چکیده [English]

There have been a lot of debates between law authors about formation of valid sale contract to the building while constructing for a long time. After enactment of forward sale Act in 1389 forward sale building during construction process accepted. However some facts were not answered clearly when the transferring of ownership will be happened: Through official forward sale contract or transferring in deep after finishing the construction. Legislature in newly enacted legislation counted forward sale building as the new contract which has its own principals and following common, regulation. Thus the contract of forward sale and transfer of ownership in real estate in constructed section will be done officially but unconstructed section will not be followed this way. Because transferring of ownership is conditional to constructing by reseller and payment by presbyter. As in Islamic law the sale contract are devised to various kinds cash and credit, forward sale, thence there is no prohibition that is considered as a special sale contract. Regulating official documents is one of the elements of coming into and paying the price is very important. Regulating final documents is for stabling existent, ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forward sale contract
  • building while construct
  • transfer owner ship
  • Price
  • official document