عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه جهانی‌شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه‌های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین‌الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی‌توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف‌ها یا دست‌کم بخش اصلی اختلاف‌ها را پوشش دهد. به‌اضافه یک قرارداد هرگز نمی‌تواند همة جنبه‌های اختلاف را پیش‌بینی کند و در برخی موارد نظام‌های حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در اموال و مالکیت معنوی به‌واسطة برخی ویژگی‌های ذاتی و برخی کنوانسیون‌های ناظر به این اموال، دشواری‌هایی ایجاد می‌کند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگی‌های اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Connecting Factors in Identifying the Law on Intellectual ‌Property Contracts

نویسندگان [English]

 • Abdolhosein Shiravi 1
 • mohamad reza pendashtehpoor 2
1 Professor, Department of Private law, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 Ph.D Student in Private Law, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

These days globalization especially in the capital and property parts has impressed all fields of the Law. Moving towards private contract in overseas relations and adjusting the volume of standard contracts in relationships maybe largely elapsed the field of international private law. But the truth is that regardless of the main lines of this field of law achieving an agreement which is covering all or at least main part of differences is impossible. In addition, a contract can never predict all aspect of differences and in some cases law system with mandatory laws on the subject will dam the agreement. This issue especially in intellectual property due to some inherent features and some related conventions to these properties creates difficulties. This article seeks to speculate the connecting factors considering the characteristics of the intellectual property in the scope of related contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Connecting factors
 • Intellectual Property
 • IP contracts
 • Protection factor
 • Registration factor
 

 

 1. ارفع‌نیا، بهشید (1393)، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، تهران، مهتاب.
 2. الماسی، نجادعلی (1393)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، میزان.
 3. سلجوقی، محمود (1393)، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، تهران میزان.
 4. شیخ‌الاسلامی، محسن (1384)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش.
 5. شیروی خوزانی، عبدالحسین (1392)، داوری تجاری بین‌المللی، تهران، سمت.
 6. صفایی، سیدحسین، (1386)، حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، میزان.
 7. صفایی سیدحسین (1388)، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، میزان.
 8. کاتوزیان، امیرناصر (1384)، اموال و مالکیت، تهران میزان.
 9. Austin,Greame (2001), Private international law and intellectual property right a common law overview, Available at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_5.doc
 10. Batifol H et Lagarde P, 1983,Droit international prive,Paris,Dalloz
 11. Carlo Venturini,Gian, 1985, property,Germani,Mouton.
 12. D. Hollket Tomas (2008), Choice of law in international intellectual property arbitration, Available at: http://www.halketweitz.com/files/choice_of_law_in_international_ip_arbitration.pdf
 13. European Max Planck Group on conflict of law in intellectual property(CLIP) (2011), Available at:
 http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Final_Text_1_December_2011.pdf

 1. Fentiman, Richard (2005), Choice of law in itellactualproperty, North American, Oxford and Ortland Pub.
Ferancescakis, M. ph (1969), Encyclopedia dalloz repertoire de droit international, Paris, Dalloz.

 1. Janicigeve, Dejan (2006), Delocalization in international commercial law, nis
 2. Kono,Toushiuka (2012), Intellectual property and private international law, Sofia Conference.
 3. Lagard, Paul (1991), Le nouveau droit international prive après de lentreeenvigueur de la conventione Rome 1980, Revu critique de driot international prive, Paris, Dalloz
 4. Paris Conference for the protection on intellectual property, Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?file_id=288514
 5. Uberatzzi, Benedetta (2005), The inappliacability of connecting factor of nationality, yearbook of private international law, Vol.10, Germany.
 6. Van Eechoud, Mikeille (2005), Alternative the lexprotectionis as the choice of law rule for initial ownership of copyright, yearbook of private international law, Vol.10, Germany.