نظریة نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

رشد فزایندة روابط بین­المللی و اختلاف‌های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به‌طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده­ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک‏ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می‏رسد از این دکترین، در اسناد بین‏المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می‏رسد این قاعدة سنتی نمی‏تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین‌المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Closest Connection Doctrine in Contract Category: by Emphasis on Iran`s Law

نویسندگان [English]

  • Sattar Azizi 1
  • Gazizeh Alaei Ardalan 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 . M.A Student in Private Law, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Increasing development of international communications and disputes from it on the one hand and ineffectiveness of traditional conflict rules on the other hand, have caused a new doctrine called "The law of the country with the closest connection", that is applicable on communication category of property, tort and etc.,. This doctrine implies that any case to be consider independently in the light of its connection factors that makes, courts apply for any case using the inductive method, proportionate and specific rule. It seems that, this doctrine have been accepted in International instruments and domestic laws in various countries. Article 968 of the Civil Code that is devoted to the governing law of the contracts, accepted traditional conflict rule, that according to it, law of contracts will govern on it,. It seems, that this traditional rule con not respond to the requirements of the world trade in the current era and it is essential that legislator revised acceptance this traditional rule about contracts with current developments in the sphere of international conflict rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 968 of Civil Code
  • Characteristic Performance
  • Relevant Factors
  • Rome Convention 1980
  • The Closest Connection Doctrine
-         دالینجر، ژاکوب (1385)، «اصول حقوق بین­الملل خصوصی در پرتوی ساختارشکنی نو»، ترجمة کامران آقایی، تهران، مجلة کانون وکلا، پاییز و زمستان 1385، شماره‌های 194 و 195، صفحات240-227.
-         رهبری، ابراهیم (1392)، حقوق انتقال فناوری، تهران، انتشارات سمت.
-         صالحی ذهابی، جمال (1381)، «مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین»، فصل‌نامة صنعت بیمه، سال هفدهم، شمارة سه، صفحات 130-101.
-         عچرش، ناصر (1373)، قانون مناسب در قراردادهای بین­المللی، پایان‏نامة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.
-         امیرمعزی، احمد (1391)، قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، تهران، دادگستر.
-         نیکبخت، حمیدرضا (1376-1377)، «چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی»، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره‌های 21 و 22، صفحات220 -183.
-         نیکبخت، حمیدرضا (1383)، «مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 39، صفحات 193-163.
-         هداوند، مهدی (1389)، حقوق اداری تطبیقی، جلدهای اول و دوم، تهران، انتشارات سمت.
 
-          Hartley, T. (2009), International Commercial Litigation, New York, Cambridge University Press.
-          Lebedev, S.; Muranov, A.; Khodykin, R.; Kabatova, E. (2002). “New Russian legislation on private international law”, In Sarcevic & Volken (eds), yearbook of private international law. Lausanne: Swiss institute of comparative law & Sellier. European Law Publishers, IV,. 117-144.
-          Seatzu, F. (2003), Insurance in Private International Law (A European Perspective), Oregon, Hart publishing (Oxford- Portland Oregon).
-          Shuhong, Y.; Yongping, X.; Baoshi, W. (2009), “The closest connection doctrine in the conflict of laws in china”, Chinese journal of international law, 8(2), 423-439.
-          Stone, P. (2006), EU Private International Law Harmonization of Laws, Cheltenham, Elgar European Law.