ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

جهانی‌شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل­وفصل آن‌ها دادگاه‌های رسیدگی‌کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه‌های ایرانی نیز به‌طور قطع با چنین مواردی مواجه شده‌اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه‌ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام‌های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه‌ها در اثبات قانون خارجی پیش‌بینی کرده‌اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه‌ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه‌حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی‌کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری‌ بین‌المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of International Cooperation in Proving the Foreign Law

نویسنده [English]

 • Azam Ansari
Assistant Professor, Department of law, College of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Globalization and increasing Political, economic and cultural relations among different countries’ people have resulted in many legal effects. One of the important results of these relations is the increase of disputes among people in the world that forums must apply a foreign law to settle them. Certainly, Iranian forums have dealt with such cases. Although the proof of foreign law as a question of fact is up to the parties in Iran, but in confronting with different and conflicting evidences and witnesses about foreign law and its content, the forums should play more effective role in proving the foreign law. Nowadays, most legal systems have adopted the means for interference of forums in the proof of foreign law. Although the necessity of interference of forums is accepted, but there is an important question. Which solution can be proposed for the forum to prove a proper foreign law and its content? This essay with considering some corresponding laws and experience of some countries proposes the international cooperation and bilateral agreements as a proper resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bilateral Agreement
 • Conflict of laws
 • International Disputes
 • Proper Law
 1. الماسی، نجادعلی (1379)، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.       
 2. سلجوقی، محمود (1384)، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلدهای اول و دوم، تهران، نشر میزان.
 3. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن (1382)، «ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی»، نامة مفید، شمارة 37، صفحات 74-61.
 4. مدنی، سیدجلال‌الدین (1378)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات پایدار.

 

 1. Adler, Andrew N. (1997), “Translating & Interpreting Foreign Statutes”, Michigan Journal of International Law, 19, 37-108.
 2. Brereton, Paul Le Gay (2011), Proof of Foreign Law-Problems and Initiatives, available at: http://sydney.edu.au/law/events/2011/ May/Justice_Brereton.pdf, last visited: September 2014.
 3. Briggs, Adrian (2008), Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, New York, Oxford University Press.
 4. Fentiman, Richard (1998), Foreign Law in English Courts; Pleading, Proof and Choice of Law, Oxford, Oxford University Press.
 5. Garner, Bryan A. (2009), Black’s Law Dictionary, USA, West.
 6. Geeroms, Sofie (2004), Foreign Law in Civil Litigation: A Comparative and Functional Analysis, Oxford; New York, Oxford University Press.
 7. Gray, Anthony (2008), “Choice of Law: the Presumption in the Proof of Foreign Law”, University of New South Wales Law Journal, 31(1), 136-157.
 8. Hartley, Trevor C. (1996), “Pleading and Proof of Foreign Law: the Major European Systems Compared”, International and Comparative Law Quarterly, 45(2), 271-292.
 9. Kotz, Hein (2003), “Civil Justice Systems in Europe and the United States”, Duke Journal of Comparative & International Law, 13(3),.61-77.
 10. Siew, Guan; Denise, Huiwen (2011), “Referring Questions of Foreign Law to the Court of the Governing Law”, Singapore Academy of Law Journal, 23(1), 227-249.
 11. Teitz, Louise Ellen (2012-2013), “Determining and Applying Foreign Law: the Increasing Need for Cross-Border Cooperation”, Journal of International Law and Politics, 45, 1081-1109.
 12. Wilson, Matthew J. (2011), “Demystifying the Determination of Foreign Law in U.S Courts: Opening the Door to a Greater Global Understanding”, Wake Forest Law Review, 46(5), 887-936.
 13. Yeo, Tiong Min (2010), Common Law Innovations in Proving Foreign Law, Yearbook of Private International Law, 12, 493-502[m1] .