چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق نفت و گاز، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

 پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب­‌ناپذیر است. دشواری این فرایند به‌طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف‌شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت‌های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه‌های آن را با ابهام مواجه می­کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می‌شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام‌دادن آن بررسی شده و بیان می‌شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractual Framework of Decommissioning of Petroleum Installations and Facilities

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Mahin Falahati 2
1 Professor, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
2 M.A. of Oil and Gas Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

When exploration and production operations of an oil or gas field comes to an end, decommissioning of facilities and installations becomes necessary. The challenging issue of decommissioning is caused by the fact that the field is no longer profitable though there is an obligation to provide sufficient funds for decommissioning. Thus, the funding for the decommissioning costs is a matter of differences between the host country and international oil company. Unlike many developed countries, in most oil exporting countries such as Iran, there is no specific legislation for dealing with the different aspects of decommissioning process and the party which is responsible for decommissioning costs. For this reason, the issue of decommissioning is much a matter of contract rather than the law. This article first examines contractual arrangements governing decommissioning process in different parts of the world and reviews the rights and obligations of each party. Then, the Iranian oil contracts will be examined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractual framework of decommissioning
  • Decommissioning
  • Iranian petroleum contracts
  • Petroleum Contracts
شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. تهران: انتشارات میزان.

Tienhaara, K. (2010). Environmental aspects of host government contracts in the upstream oil & gas sector. Oil, Gas and Energy Law Intelligence, 8(3), 1-25.

 

Saunders, M. (1996). Abandonments agreements. In Martyn R. David (ed), Upstream oil and gas agreements with precedents, London: Sweet & Maxwell.

 

Cameron, P. (1999). Tackling the decommissioning problem. Natural Resources & Environment, 14(2), 121-126.

 

Cameron, P. (1990). The development of a legal framework for the removal of offshore oil installations. ICSID Review,  5(1), 30-53.

 Chatterjee, P. (2011). What are the main risks facing a host state when designing a regime for offshore decommissioning?. Social Science Research Network, New York, Browser Download this paper 28 Jan 2011.

 

 Dumbuya, R. (2010). Post decommissioning liability in oil and gas offshore operations: whose responsibility it is?. Scotland, University of Dundee, pp. 1-16.

 

Orszulik, S. T. (2008). Environmental technology in the oil industry. London: Springer.

 

World Bank Stakeholder Initiative (2010). Towards sustainable decommissioning and closure of oil fields and mines: a toolkit to assist government agencies. Available at: www.eisourcebook.org.