قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قاعدة جمجمة پوست‌تخم‌مرغی برای اولین‌بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه‌های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت‌هایی است که به زیان‌دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش‌بینی‌پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه‌های انگلستان نه‌تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربارة اموال نیز اعمال می‌شود. با وجود این، تقصیر مشارکتی و سبب حائل همواره مانعی در راه اعمال این قاعده بوده است. در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسلام، باید میان اتلاف و تسبیب تفاوت قائل شد. در اتلاف، شخص واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارات وارده، حتی خسارات پیش‌بینی‌ناپذیر است . قابلیت پیش بینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب  مطرح بوده و قاعده جمجه پوست تخم مرغی صرفا در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rule of Egg Shell Skull in England and Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Safari 1
  • Mahdi Safarian 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Rule of Egg Shell Skull has been established by English courts in 1901 and then gone to other common law countries. According to this rule, tort feasor should compensate all damages caused to the injured person even if they are further than being common and foreseeable. This rule has been applied to physical and collateral losses by English courts at various judgments. However, intervening causes and contributory negligence have always been an obstacle for its application. In comparison with the Iranian and Islamic laws, this rule is more resembling itlaf which requires compensation of all damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreseeability
  • egg shell skull
  • causality
  • Compensation
  1. بادینی،حسن (1384). فلسفة مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار
  2.  برمینگهام، ورا (1388). شبه‌جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان. ترجمة مهدی موسوی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان

3. صفایی، حسین، و رحیمی، حبیب‌الله (1389). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). تهران: انتشارات سمت.

4. صفری، محسن (1379).مسئولیت مدنی سبب مجمل. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 49، صفحات 86-55.

5. صفری، محسن، و پاک‌نیت، حسن (1389). مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوت‌ها و شباهت‌ها. فصل‌نامة مطالعات حقوق خصوصی، شمارة 4، صفحات 286-247.

6. صفریان، مهدی (1392). تقصیر عمدی در مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات جنگل.

7. غمامی، مجید (1383). قابلیت پیش‌بینی در مسئولیت مدنی. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

8. قاسم‌زاده، مرتضی (1378). مبانی مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات میزان.

9. کاتوزیان، ناصر (1387)،مسئولیت مدنی؛ قواعد عمومی، جلد چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

10. کاتوزیان، ناصر (1384). الزام‌های خارج از قرارداد؛ ضمان قهری. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

11. کاشف‌الغطاء، محمدحسین (1361 هـ ق). تحریرالمجله. قم: مکتبه الفیروزآبادی.

12. حلی، حسن بن یوسف (1282 هـ ق). قواعد الاحکام. بی‌نا: بی‌جا.

13. حسینی مراغه‌ای، میرعبدالفتاح (1418هـ ق). عناوین الاحکام. قم: مؤسسة نشر اسلامی.

14. محقق کرکی، علی بن الحسین (1370). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.

15. نجفی، محمدحسن بن باقر  (1311). جواهرالکلام، تهران: محمدحسین تاجر کاشانی.

16. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی (1387 هـ ق). المبسوط فی فقه الامامیه. جلد ششم، قم: مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.

19. Carlson, B. L. (2004). Blood and judgment: inconsistencies between criminal and civil court when victims refuse blood transfusions. Stetson University College of Law, L. Rev 33

20. Calandrillo, P. S. (2006). An economic analysis of the eggshell plaintiff rule. American Law and Economic Association Annual Meetings, paper 19.

21. Aman, C. A. (1993). The earth as an eggshell victim: a global perspective on domestic regulation, 102 YaleL. J. 2107

22.Gregory and Calven, (1969). Cases and materials on torts. Second Edition, Boston: Little- Browm and Company.

23.Harpwood, V. (2009). Modern tort law. Seventh edition, London: Cavendish Publishing.

24.Harris,Donald-Campbell,David-Halson,Rogor-2005,Remedies in contract and tort,second edition,London,Cambridge university Press

25-Harlow, C. (2005). Understanding tort law. Third edition, London: Sweet and Maxwell

26- Levy, L. M., & Rosenberg, E. S. (2003). The eggshell plaintiff revisited: causation of mental damages in civil litigation. 27 Mental and Physical Disability, L. Rep. 204

27- Martin, K. A. (2005). Stick a Toothbrush Down your Throat: An Analysis of The Potential Liability of pro- eating Disorder Websites, 14 Tex. J. Women and L.

28-Lunney, M., & Oliphant, K. (2008). Tort law (text and materials). Third edition, Oxford: Oxford University Press.

29-McQuade, S. (2001). The eggshell rule and related problems in recovery for mental harm in the law of torts. Campbell Law Review, vol. 24

30- Adams, N. J., & Brownsword, R. (2007). Understanding contract law. Fifth Edition, London: Sweet &Maxwell.

31-Pomeroy, J. (1992). Reason- religion and avoidable consequences: when faith and duty to mitigate collide, 67 N. Y. U. L. Rev

32-Stephenson, G. (2000). Source book on torts. Second edition, London: Cavendish Publishing.

33-Statsky, W. P. (2010). Torts personal litigation. Fifth edition, London: Dolmal Publishing.