حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح­های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم­الاجرا)، به‌عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به‌مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می­شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح­ها و مدل­ها به‌طور عام و از سال 1902 به بعد و به‌ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش­های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون‌گذار این کشور قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Protection of Fashion in the Iranian and French Intellectual Property Laws

نویسندگان [English]

 • Sattar Zarkalam 1
 • Seyyed Amin Rouholamini 2
1 Assistant Professor, Shahed University, Tehran, Iran
2 M.A. in Intellectual Property Law, Shahid Behesti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iranian law, the Trade Mark and Patents Act 1310 (1931), the Act to Protect the Rights of Authors and Artists 1348 (1969), Trademark, Patents and Industrial Designs Act 1386 (2007) and a comprehensive draft bill of Literary and Artistic Property Act (if it will be enacted) as general legal sources and Fashion Reorganization Act 1385 (2006) as a specific legal source, are the legislation governing fashion. In France, fashion related products, in the period from 1792 to 1902, has been protected under copyright and the rights of designs and models as a general source of intellectual property law and from 1902 onwards, and especially with the Legislation of Intellectual Property (Code of Intellectual Property) in 1992, fashion related products are protected under various legislations, including creations of seasonal clothing and accessories industry and lawmakers concerning quarterly production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beauty creations
 • Creations coating
 • Fashion
 • Industrial property rights
 • Intellectual Property
 1. بیات، عبدالرسول (1388). جنون مدگرایی. ماهنامة طرح و مد، شماره 12.
 2. پیروزان‌فرد، رضا (1388). نقش حقوق مالکیت فکری در  تحول صنایع مدرن. پایان­نامة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد واحد میبد یزد.
 3. دهخدا، علی‌اکبر (1392). لغت‌نامه. جلد دوازدهم، ویرایش سوم (نسخة الکترونیکی)، تهران: واحد انفورماتیک دانشگاه تهران.
 4. غفوری، زینب (1391). حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکور) در حقوق مالکیت فکری. چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
 5. میرحسینی، سید حسن (1391). فرهنگ حقوق مالکیت معنوی. جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 6.  
  1. Breesé, P. (2004). L’évaluation des droits de propriété industielle. Paris : Gualino.
  2. Buydens, M. (2010). La protection de la quasi-création. 1è é, Bruxelles: Larcier.
  3. Colombet, C. (2007). Droit littéraire et artistique. 6è é, Paris: Dalloz.
  4. Demulin, P., (2007). Droit de la propriété industrielle. 4è é, Paris: PUF.
  5. Desbois, H. (1992). Le droit d’auteur en France. 6è é, Paris: Dalloz.
  6. Drexl, J. (2001).  Les principes de protection des intérêts diffus et des biens collectifs: quel ordre public pour les marchés globalisés?. Revue de Droit Privé de L'université Ottawa, N.107.
  7. Cohen, D. (2010). Le nouveau droit français des dessins et modèles. 6è é, Paris: Economica.
  8. Alain, R. (2012). Dictionnaire de la langue française. 13è é, Paris: Edition de Robert.
  9. Lucas, A. (2011). Traité de la propriété  littéraire et artistique. 3è é, Paris:  Litec.
  10. Pollaud-Dulian, F. (2011). Droit d’auteur. 6è é, Paris: Dalloz.
  11. Pouillet, E. (1911). Traité théorique et pratique des dessins et modèles. 1è é, Paris :  Dalloz.
  12. Vivant. M., et Bruguière, J. M. (2012). Droit d’auteur et droits voisins. 4è é, Paris: Dalloz.