قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انعقاد هر قرارداد در فضای بین‌المللی نقطة تلاقی نظام‌های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت‌ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی‌تردید دو اصل ضروری تجارت بین‌الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جملۀ این ابزارها می‌توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین‌الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته، به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام‌های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می‌دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند؛ با یکنواخت‌کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uniform Rules for Conflict of Laws in International Trade Contracts

نویسندگان [English]

  • Jafar Nory Yoshanloei 1
  • Samira Gholamdokht 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entering into any international contracts is the cross point of different legal systems that these differences lead to challenges and uncertainties regarding the governing law. Therefore, the parties try to choose their own law as the governing law by adhering to conflict of laws rules which put at risk two principles of speed and security in such contracts. Uniform rules for conflict of law could be a solution for the parties, arbitral tribunal and courts in determining the governing law. These rules bring an end to claims of different legal systems to govern the contract, make predictable the rights and obligations of the parties, prevent conflicting interpretations through unification of rules on conflict of laws and prevent imposition of stronger party law to the weaker party and so on. But these rules are not free from criticism, as for example, all related legal systems have no equal contribution to the content of such uniform rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governing law
  • International trade contracts
  • Rules of conflict of laws
1.جلالی، محمود، و شکوری، معصومه (1392). روند متحدالشکل‌سازی حقوق قراردادها در سطح بین‌‌المللی. فصل‌نامة پژوهش حقوق خصوصی، شمارة 3، صفحات 177-151.
2.حجت‌زاده، علیرضا، و نوشادی، ابراهیم (1390). قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی (بررسی تطبیقی). مجلة حقوقی بین‌المللی، شمارة 44، صفحات 281-263.
3.نصیری، محمد (1386). حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ شانزدهم، تهران: مؤسسة انتشارات آگاه.
4.Czerwinski, M. (2015). The law applicable to employment contracts under the Rome 1 regulation. Adam Mickiewicz University Law Review,  5, 147-161.
5.Doug, J. (2014). Choosing the law or rules of law to govern the substantive rights of the parties. Singapore Academy of Law Journal, 26, 911-941.
6.Gabor, F. A. (1986). Emerging unification of conflict of law rules applicable to the international sale of goods: UNCITRAL and the new hague conference on private international law. Northwestern Journal of International Law & Business, 7, 696-726.
7.Hay Peter (2015). European conflicts law after the American “revolution”-comparative notes. University of Illinois Law Review, 5, 2053- 2074.
8.Hoeks, M. (2009). Multimodal transport law. the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods, available at: https://repub.eur.nl/, accessed 2017.
9.Jaeger, A. V., & Hök, G. S. (2010). FIDIC- A guide for practitioners. Chapter 2 Conflict of Laws, available at: http://www.springer.com, accessed 2017.
10.Kahn, Ph. (1968). The law applicable to foreign investments: the contribution of the world bank convention on the settlement of investment disputes. Indain Law Journal, 44, 1-33.
11.Kay, H. H. (1983). Theory into practice: choice of law in courts. Mercer Law Review, 34, 521-592.
12.Kramer, X., De Rooji, M., Lazic, V., Blauwhoff, R., & Frohn, L. (2012). A Europeanframework for private international law: current gaps and future perspectives. Available at: http://www.europarl.eu ropa.eu/document, Accessed 2016.
13.Lando, H., & Rose, C. (2004). On the enforcement of specific performance in civil law countries. International Review of Law and Economics,  24, 473-487.
14.Lorenzo, S. S. (2010). Choice of law and overriding mandatory rules in international contracts afterRome 1. Yearbook of Private International Law, 12, Available at: http://digibug.ugr.es/bitstream, accessed 2017.
15.Mehren, A. T. V. (1987). Convention on the law applicable to contracts for the international sale of good. La Haye, Bureau Permanent de la Conference.
16. Michaels, R. (2005). Globalizing savigny? The state in savigny’s private international law and the challenge of europeanization and globalization. Duke Law School Faculty Scholarship Series, Available at: http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent, Accessed 2017.
17. Michaels, R., & Pauwelyn, J. (2011). Conflict of norms or conflict of laws? different techniques in the fragmentation of international law. Available at: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/, accessed 2017.
18.Petsche, M. A. (2010). International commercial arbitration and the transformation of the conflict of laws theory. Michigan State Journal of International Law, 3, 453-493.
19.Radic, I. (2007). Feasibility study on the choice of law in international contracts- special focus on- international arbitration. Available at:https://assets.hcch.net/docs/, accessed, 2016.
20.Schwenzer, I. (2014). Codifying contract law. Chapter 3, Regional and Global Unification of Contract Law, Available at: https://ius.unibas.ch/u ploads/publics/, accessed 2016.
21.UNCITRAL (2010). Explanatory note by The UNCITRAL secretariat on the United Nations convention on contracts for the international sale of goods. Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/, accessed 2016.
22.Volker, B. (2011). Rome 1 regulation. A-mostly-unified private international law of contractual relationships within –most of- the European Union. Journal of Law and Commerce, 2, 233-272.
23.Yiannopoulos, A. N. (1961). Conflict of laws and unification of law by international convention: the experience of the brussles convention of 1924. Louisiana Law Review, 21(3), 553-585.