نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه ملی، تاجیکستان

2 دانشیار گروه حقوق جزا، دانشکدۀ حقوق دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

خانواده در جوامع گوناگون کانون مهمی برای حمایت از انسان‌ها و حفظ انسجام و تعالی جامعه است و نقش برجسته‌ای در ساختار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماع دارد. در این میان، قوانین تاجیکستان در راستای حمایت و تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، نفقه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصل حقوق خانواده از جهات متعدد مورد توجه قرار داده است. به‌گونه‌ای که نفقه را بر دوش پرداخت‌کننده‌ای گذاشته است که برای تأمین نیازهای اولیۀ زندگی توانایی دارد. پس او می‌بایست هزینه‌های مالی این نهاد کوچک اما بس مهم را تأمین کند. در همین زمینه، قوانین تاجیکستان تا جایی پیش رفته که برای ایجاد موانع در مسیر فروپاشی نظام خانواده، زوجۀ متمکن را نیز در شمول گیرندگان نفقه قرار می‌دهد. از این رو، دریافت نفقه حقی قانونی برای زوجه تلقی شده و، حتی در صورت ورشکستگی زوج، قانون تاجیکستان آن را مقدم بر سایر غرامت‌ها دانسته است. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به نفقه‌دهی و قوانین مدنی تاجیکستان، معنای نفقه و تعهدات آن نسبت به زوجین در تاجیکستان را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alimony and Relevant Obligations According to Tajikistan Law Funds in light of Investment Principles

نویسندگان [English]

 • Naser Bahmani 1
 • Abolhasan Shakeri 2
1 Ph.D of Private Law, National University, Tajikistan
2 Assosiate Professsor of Criminal Law, Department of Law, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Family is so important for support of human being and maintain of the integrity and prosperity of the society. It also has a prominent role in the cultural, economic and political of each society. So, the Tajikistan laws pay attention to alimony as one of the most important principles of family law in order to support and reinforce the foundation of family and prevent its instability. Thus, Tajik law imposes the payment of alimony upon the person who has the ability to provide the basic amenities for life. Therefore, he must provide the costs of this small but important institution. However, Tajik law put a wife even affluent one as the receiver of alimony in order to avoid the family disruption. Wife has a legal right to receive alimony even in case of bankruptcy of husband Tajik law give primacy to it. Therefore, this study aims to examine the alimony and civil laws of Tajikistan, the meaning of alimony and also the relevant obligations of couples in Tajikistan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • alimony
 • Tajikistan Law
 • social contract
 • family
 1. Alimony and Taxes (2013). available at: http://family.findlaw.com/divorce/alimony-and-taxes.html, (Accessed on: 26 June 2016), pp.1-6.
 2. Child Welfare Information Gateway (2012). Determining the Best Interests of the Child, available at:  https://www.childwelfare.gov, (Accessed on: 21 February 2015), pp.1-8.
 3. Hertzel, David (2007). Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown, The Law Commission, available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228881/7182.pdf, (Accessed on: 5 January 2015), pp.16-34.
 4. Johnson, Andrea (2012). Will I Have To Pay Alimony, At: http://dadsdivorce.com/articles/will-i-have-to-pay-alimony, (Accessed on: 14 July 2016).
 5.  Landers, Jeff (2013). What Divorcing Women Need To Know About Alimony Reform, At: http://www.forbes.com/sites/jefflanders/2013/05/17/what-divorcing-women-need-to-know-about-alimony-reform/, (Accessed on: 17 September 2016), pp.1-23.
 6. Public Organizations of Tajikistan (2013). The Second Shadow Report on the Realization of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Center for Human Rights.
 7. Spousal Support (Alimony) Basics (2013). At:  http://family.findlaw.com/divorce/spousal-support-alimony-basics.html, (Accessed on: 3 April 2016), pp.1-13.
 8. United Nations; Meetings Coverage and Press Releases (2007). Anti-Discrimination Committee Urges Tajikistan to Go Beyond Declaratory Laws, 26 January, At: http://www.un.org/press/en/2007/wom1604.doc.htm, (Accessed on: 10 May 2016).
 9. West's Encyclopedia of American Law (2008). Alimony, At: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/alimony, (Accessed on: 8 March 2016), pp.2-22.
 10. Антокольская, М.В.  (1996). Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации [Текст], М.В. Антокольская. - М.: Бек.
 11. Антокольская, М.В.  (2010). Семейное право : учебник [Текст] /.В. Антокольская, М.: Инфра-Норма.
 12. Беспалов Ю.Ф. (2002), Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в Российской Федерации: дис. д-ра юрид. наук : Беспалов Юрий Федорович. - М.
 13. Вишнякова А.В. (2010). Комментарий к Семейному кодексу ,СПС «Гарант» (дата обращения: 10.01.13 г.).
 14. Ворожейкин Е.М. (1969). Правовые основы брака и семьи, М.: Юрид. Лит.
 15. Гришаев, С.П. (2008). Семейное право в вопросах и ответах [Текст], С.П. Гришаев, М.: Новая правовая культура.
 16. Джандарбек Б.А. (2010). Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Республике Казахстан : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.03, Джандарбек Бауржан Абылкасимулы. – Алматы.
 17. Иоффе, О.С. (1965). Советское гражданское право : курс лекций [Текст], О.С. Иоффе, Л.: ЛГУ.
 18. Капитова О.В. (2009). Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации : канд. юрид. наук.  М., дис.
 19. Левушкин А.Н.  (2012). Правовое регулирование алиментных обязательств между родителями и детьми [Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.lawmix.ru/comm/572 (дата обращения: 15.12.2012 г.)
 20. Масевич М.Г. (1968). Основания возникновения алиментных обязательств, Правовые вопросы семьи и воспитания детей. М.: Юрид. Лит, №.2, С. 88- 96.
 21. Матузов, Н.И. О. (1998). праве в объективном и субъективном смысле: гносеологический аспект [Текст], Н.И. Матузов, Правоведение, №.4, С.129-142.
 22. Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. (1999). Семейное право : учеб. пособие. М.: Новый Юрист.
 23. Нерсесянц, В.С. (2001). Проблемы общей теории права и государства [Текст], В.С. Нерсесянц, М.: Инфра - Норма.
 24. Нечаева А.М.  (2008). Семейное право : учебни,. 3-е изд, перераб. и доп. М.: Юристъ.
 25. Нечаева А.М.  (2005). Семейное право, М.:  Юристъ.
 26. Подкорытова О.В (2009). Защита личных неимущественных прав и законных интересов родителей, как участников семейных отношений : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03, Подкорытова Ольга Владимировна. – Душанбе.
 27. Пчелинцева Л.М. (2000). Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, М.: Норма.
 28. Пчелинцева Л.М. (2006). Комментарий к Семейному кодексу, РФ. М.: Норма.
 29. Сакович, О.М. (2003). Правоотношения супругов по зарубежному законодательству [Электронный ресурс], О.М. Сакович, Журнал российского права, №. 3, C.76-98.
 30. Тагаева, С.Н. (2012). Правовая сущность семейно-правовой ответственности (по материалам Республики Таджикистан) [Текст], С.Н. Тагаева. – Душанбе: Ирфон.
 31. Шахматов В.П.  (1981).Законодательство о браке и семье, (Практика применения, некоторые вопросы теории). Томск : Изд-во Томского ун-та.
 32. Шерстнева Н.С. (2006), Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, Российская юстиция, №. 6, C.8-33.