ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفرۀ داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوۀ تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش‌گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به‌طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature, Features and Jurisdiction of Arbitration in Building Pre-sale Act

نویسندگان [English]

  • Nima Sokouti 1
  • Javad Hoseinzadeh 2
1 Ph. D Student in private Law, Faculty of Human Science, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Law, Faculty of Human Science, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

The legislator states that the disputes resulting from building pre-sale contract should be referred to three member arbitral tribunal appointed by parties. The way of determining the arbitrators, the number, the feature of arbitration in this Act and the jurisdiction of the arbitrators are the subjects which are needed to be studied. By examining the foregoing issues, the results of this research have indicated that the arbitration in this Act is of compulsive one. The arbitrators must be appointed by the parties and they must hold a hearing and issue the award in accordance with the agreement and  law  (not equity). In this Act the arbitration clause is severable and arbitrators have jurisdiction to decide about the status and validity of the contract in addition to the nature of contract and the parties’ obligations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-sale of Buildings
  • Arbitrator
  • Arbitration Clause
  • Arbitration Jurisdiction
  • Arbitral Tribunal
. اسکینی، ربیعا (1368)، تعارض قوانین در داوری بین‌المللی. حقوقی بین‌المللی، شمارۀ یازدهم، صفحات 153-214.
2. افتخاری، جواد (1382). کلیات عقود و حقوق تعهدات. تهران: میزان.
3. امامی، سیدحسن (1384). حقوق مدنی. جلد اول، تهران: اسلامیّه.
4. دهخدا، علی‌اکبر (1337).  لغت‌نامه. جلد نهم، تهران: دانشگاه تهران.
5. سکوتی، نیما (1390). ماهیت، اوصاف و آثار قراردادهای پیش‌فروش ساختمان. پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ.
6. سوادکوهی، سام (1388). هیئت داوری بازار اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
7. شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی. جلد اول، تهران: دراک.
8. شمس، عبدالله (1385). آیین دادرسی مدنی. جلد دوم، تهران: دراک.
9. شهیدی، مهدی (1384). تشکیل قراردادها وتعهدات. تهران: مجد.
10. شهیدی، مهدی (1385). اصول قراردادها و تعهدا. تهران: مجد.
11. شیروی، عبدالحسین (1393). داوری تجاری بین‌المللی. تهران: سمت.
12. صفایی، سیدحسین (1384).  قواعد عمومی قراردادها. تهران: میزان.
13. صفایی، سیدحسین (1378). حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی. تهران: میزان.
14. صفایی، سیدحسین (1377). سخنی چند دربارۀ نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ چهلم، صفحات 5-39.
15. صفایی، سیدحسین، قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1386). اشخاص و محجورین. تهران: سمت.
16. عبدی‌پورفرد، ابراهیم، پارساپور، محمدباقر و رجب‌زاده، علیرضا (1389)، ماهیت حقوقی و صلاحیت‌های هیئت داوری بازار اوراق بهادار. پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ هفدهم، صفحات 409-435.
17. قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1386). اصول قراردادها وتعهدات. تهران: دادگستر.
18. قائم‌مقامی، عبدالحمید (1378). حقوق تعهدات. جلد دوم، تهران: میزان.
19. قاسمی‌حامد، عباس (1387). شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد. تهران: دراک.
20. کاتوزیان، ناصر (1393). قواعد عمومی قراردادها. جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
21. کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها. جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
22. کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها. جلد چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
23. کاتوزیان، ناصر (1384). اعمال حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
24. کریمی، عباس، پرتو، حمیدرضا (1393). حقوق داوری داخلی. تهران: دادگستر.
25. محسنی، حسن (1394). آیین دادرسی مدنی فرانسه. جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
26. محقق‌داماد، سیدمصطفی و همکاران (1389). حقوق قراردادها در فقه امامیه. جلد دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
27. معین، محمد (1386). فرهنگ معین(فارسی). تهران: زرین.
28. یوسف‌زاده، مرتضی (1393). آیین داوری. تهران: شرکت سهامی انتشار.