دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در مادۀ 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسۀ دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به‌صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می‌تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ancillary Counterfeiting Claims in Civil Proceedings

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Reishahri 1
 • Mohamadreza Pirhadi 2
1 Master of Private Law, Judge of Justice
2 Assistant Professor, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Ancillary claims are one of the ancillaries which are concerning the nature of the claim and consist of four types of lawsuits. The legislator has enumerated these claims irregularly as: counter-claim, impleader, third-party claim , and further claim in the Code of Civil Procedure. The further claim has been mentioned without specific title in Article 98 and in chapter 4 under the Hearing while other claims are referred to in the first part of chapter 6 as "accidental cases". Counterfeiting lawsuit may be filed as ancillary one, which may be  in the form of a counter claim, impleader, third-party claim and further claim. Counterfeiting lawsuits are examined separately from different aspects to determine the place of counterfeiting in the civil procedure system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ancillary Counterfeiting
 • Forgery Counter Claim
 • Impleader
 • Further Claim
 1. بازگیر، یدالله (1381). تشریفات دادرسی مدنی در آیینۀ دیوان عالی کشور، تهران، انتشارات فردوسی
 2. شمس، عبدالله (1382). آیین دادرسی مدنی. جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.

 

 1. صدرزاده افشار، سیدمحسن (1376). آیین دادرسی مدنی بازرگانی. جلد اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 2.  کریمی، عباس (1386). آیین دادرسی مدنی. تهران.

 

 1. متین دفتری، احمد (1349). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات هاشمی
 2.  مدنی، سیدجلال الدین (1379). آیین دادرسی مدنی. جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات پایدار.
 3. معین، محمد (1360). فرهنگ فارسی. جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 4. مهاجری، علی (1385). آیین قضاوت مدنی. چاپ سوم، تهران: انتشارات فکرسازان
 5. مهاجری، علی (1384). جزوۀ ارزیابی ادلۀ اثبات دعوا در امور مدنی. تهران: دوره کارآموزی قضایی 98، انتشارات آموزش قوۀ قضاییه.
 6.  میرمحمدصادقی، سیدحسین (1380). جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. تهران انتشارات میزان.