تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

قاعدة تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می‌شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی‌نفع صورت می‌گیرد که استثنای تقلب به‌درستی اعمال می‌شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می‌گیرد، ممکن است تقلب در معاملة پایه نیز واقع شود. به‌رغم اینکه اکثر نظام‌های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته‌اند، رویه‌های قضایی درخصوص محدودیت‌ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می‌کنند. به‌طورکلی، دو رویکرد در زمینة تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معاملة پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایرة اعمال قاعدة تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معاملة پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده‌های حقوقی سوء‌استفادة کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Fraud in the Underlying Transaction on Documentary Credits with an Emphasis on the Approach of Iran's Civil Courts in Case of the Big Bank Fraud

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Goroui 1
  • Morteza Shahbazinia 2
1 Ph.D. Student of Private Law, Kharazmi University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The rule of fraud has a vital role on documentary credit. This rule is considered as an exception to the principle of autonomy. In most cases, fraud is made in documents by the beneficiary, that the exception of fraud being properly applied; since the documentary credit has been formed of combination of several legal acts, the fraud may also occur in the underlying transaction. Despite the fact that most legal systems have accepted the exception of the fraud, but judicial procedures differ in terms of the limits and cases of applying fraud exception. In general, there are two approaches to extending or refusing the exception of the fraud in the underlying transaction: the broad approach, according to which the fraudulent acts application should be extended to the fraudulent behavior of the underlying transaction and the narrow approach supports the principle of independence and restricts the fraud to forgery or fraudulent documents. The examination of civil cases of the big bank fraud indicates that the majority of judges have followed the narrow approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of Autonomy
  • Exception of Fraud
  • Underlying Transaction
  • DocumentaryCredit
1. ایوبی، زهرا (1390). تقلب در معاملات اسنادی، پایان‌نامة ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

2. بناء‌نیاسری، ماشالله (1395). حقوق اعتبارات اسنادی، ج 2، تهران، شهر دانش.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ج 2، تهران، گنج دانش.

4. حبیب‌زاده، محمدجعفر (1377). «حیلة کیفری و فرق آن با حیلة مدنی»، ماهنامة دادرسی، ش 11، 30 ـ 37.

5. سلطانی، محمد (1390). حقوق بانکی، تهران، میزان.

6. شهبازی‌نیا، مرتضی و زهرا ایوبی (1394). «مطالعة تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 19، ش 4، 75 ـ 96.

7. مافی، همایون و راضیه عبدالصمدی (1394). «حقوق بانک گشاینده در فرض تقلب ذی‌نفع»، پژوهش‌های حقوق بازرگانی، ش 76، 29 ـ 49.

8. Alavi, Hamed (2015). Autonomy Principle and Fraud Exception in Documentary Letters of Credit, a Comparative Study between United States and England, ICLR, Vol. 15, No. 2, 47 – 68.

9. Al-tawil, Tareq (2013). Letter of credit and Contract of Sale: Autonomy and Fraud, International Trade and Business Law Review, 159 – 224.

10. Bertrams, Roeland (2004). Bank Guarantees in International Trade, 3rd ed., Kluwer Law International, The Hague, the Netherlands.

11. Brindle, Michael, Raymond Cox, and others (2004). Law of the bank payments Sweet & Maxwell, London.

12. Gao, Xiang and Ross Buckley (2003). Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law, Duke Journal of Comparative  & International Law, Vol. 13:293, 293 - 336.

13. Gao, Xiang (2001). The Identity Of The Fraudulent Party Under The Fraud Rule In The Law Of Letters Of Credit, University of New South Wales Law Journal119, 119 – 141.

14. Gao, Xiang (2010). The Fraud Rule under the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit: A Significant Contribution from an International Perspective, Geo. Mason J. Int’l Comm. L, Vol. 1; Issue 1, 48 – 73.

15. Ricky, J. Lee (2009). Strict Compliance and the Fraud Exception: Balancing the Interests of Mercantile Traders in the Modern Law of Documentary Credits, MqJBL, Vol. 5, 137 – 169.

16. Rosenberg, L. (1991). The Law of International Documentary Credit, International Contract and Payment, Edited by Sarcevice, Volken.

17. Ruiqiao, Zhang )2009). A Comparative Study of the Fraud Exception Rule of Letters of Credit: Proposed Amendments to the Chinese Credit System, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Degree of Master of Laws (LL.M.), McGill University, Montreal, Faculty of Law.

 18.Zhang, Yanan,(2011), Approaches to Resolving the International Documentary Letters of Credit Fraud Issue, Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies.