ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویۀ ایکسید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری ایران، تصریح می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقة داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری در این زمینه مطرح می‌شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح ‌شده چگونه می‌تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد موضوع قانون نقض‌شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه‌گذاری می‌تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Legality of Investment: ICSID Case-law

نویسندگان [English]

 • Siamak Karamzadeh 1
 • khalil Rouzegari Aghbalagh 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
2 Ph. D. Candidate in Department of Law Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A great number of bilateral investment treaties including the treaties concluded by Iran, specify that in order to enjoy protection provided in treaties, investment should be made in accordance with internal law of host state. It is evident that nature, magnitude of breach and the subject matter of the laws which are likely to be violated by investors are not identical. The question which arise as to the issue in the light of case law of ICSID tribunals and object and purpose of investment treaties is whether hierarchical value and subject matter of internal law and regulation of host state have any impact on the evaluation of an investment legality. Analysis of the case-law developed on the issue shows that subject matter of internal law of host state has no impact on the issue. On the other hand, nature, magnitude of breach and relevance of the law in accepting and establishment of investment in host state are relevant factors in evaluating legality of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • Bilateral Investment Treaties
 • Domestic Law
 • breach
 • ICSID
 1. اسماعیلی، محسن و امینی‌ پزوه، حسین، (1394). معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی، دوفصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 11. 
 2. دالزر، رودلف و کریستف شروئر (1393). اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، تهران، دانش، ترجمة سید قاسم زمانی و حسیبی، به‌آذین، چ 3،.
 3. قانون موافقت‌نامة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه، مصوب 1382.
 4. قانون موافقت‌نامة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه، مصوب 1380.
 5. قانون موافقت‌نامة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوئد، مصوب 1386.
 6. قانون مدنی مصوب 1311.
 7. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
8. Carlevaris, A. (2008). The Conformity of Investments with the Law of the Host State and the Jurisdiction of International Tribunals, Journal of World Investment & Trade Vol. 9.

9. Hepburn, J. (2014). In Accordance with Which Host State Laws? Restoring the “Defence” of Investor Illegality in Investment Arbitration, Journal of International Dispute Settlement, No. 5.

10. Hepburn, J. (2017). Domestic Law in International Investment Arbitration, Oxford: Oxford University Press.

11. Knahr, C. (2007). Investments In Accordance with Host State Law, Transnational Dispute Management, No. 5.

12. Moloo, R. and Khachaturian, A, (2011). The Compliance with the Law Requirement in International Investment Law, Fordham International Law Journal, Vol. 34.

13. Obersteiner, T. (2014). In Accordance with Domestic Law Clauses: How International Investment Tribunals Deal with Allegations of Unlawful Conduct of Investors, Journal of International Arbitration Vol. 31, Issue 2.

14.  Schill, W. Stephen (2012). Illegal Investments in Investment Treaty Arbitration, Law & Practice of International Courts & Tribunals, Vol. 11.

15. ICSID (2013). Metal-Tech Ltd v Uzbekistan, Case No ARB/10/3, Award.

16. ICSID (2012). Teinver SA v Argentina, Case No ARB/ 09/ 1, Decision on Jurisdiction

17. ICSID (2014). Hochtief AG v Argentina, Case No ARB/ 07/ 31, Decision on Liability.

18. ICSID (2010). Saba Fakes v Turkey, Case No ARB/ 07/ 20, Award.

19. ICSID (2012). Quiborax SA v Bolivia, Case No ARB/06/2, Decision on Jurisdiction.

20. ICSID (2008). Rumeli Telekom AS v Kazakhstan, Case No. ARB/ 05/ 16, Award.

21. ICSID (2006). Metalpar SA v Argentina, Case No ARB/ 03/ 5, Decision on Jurisdiction.

22. ICSID (2008). Plama Consortium Ltd v Bulgaria, Case No. ARB/ 03/ 24, Award.

23. ICSID (2004). Tokios Tokeles v Ukraine, Case No ARB/ 02/ 18, Award.

24. ICSID (2006). LESI SpA and Astaldi SpA v Algeria, Case No. ARB/ 05/ 3, Decision on Jurisdiction.

25. ICSID (2007). Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v Philippines, Case No ARB/ 03/ 25, Award.

26. ICSID (2008). Desert Line Projects LLC v Yemen, Case No. ARB/ 05/ 17, Award.

27.  ICSID (2008). Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, Case No. ARB/03/24, award.

28. ICSID (2009). Phoenix Action Ltd v Czech Republic, Case No. ARB/ 06/ 5, Award.

29. ICSID (2010). Alasdair Ross Anderson et al v. Republic of Costa Rica, Case No. ARB(AF)/07/3, award.

30. ICSID (2010). Alpha Projektholding GmbH v Ukraine, Case No ARB/ 07/ 16, Award.

31. ICSID (2010). Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v Ghana, Case No. ARB/ 07/ 24, Award.

32.  ICSID (2010). Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH and Others v. Ukraine, Case No. ARB/08/8, Decision on Jurisdiction.

33. ICSID (2012). SAUR International SA v Argentina Case No. ARB/ 04/ 4, Decision on Jurisdiction and Liability.

34. ICSID (2013). Vannessa Ventures Ltd v Venezuela, Case No ARB(AF)/ 04/ 6, Award.

35. ICSID (2014). Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v Philippines, Case No. ARB/ 11/12, Award.

36. ICSID (2015). Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe SA v Albania, Case No ARB/ 11/ 24, Award.

37. UNCITRAL (2006). Saluka Investments BV v Czech Republic, Partial Award.