قراردادهای مشارکت حوزۀ حفاری چاه‌های نفت و گاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

حفاری چاه‏های نفت و گاز مستلزم به‏کارگیری دستگاه‏‏های حفاری و بهره‏مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می‏پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه‏ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می‏شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی‌اند. اما، به طور کلی همة قراردادهای مشارکت حوزة حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partnership Contracts in the Oil and Gas Well Drilling Sphere

نویسندگان [English]

 • Farideh Shabani Jahromi 1
 • Farid Shabani Jahromi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate, Oil and Gas Law College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Oil and gas well drilling requires the drilling unit and benefiting from the specialized services including well and logistic services. This goal is achieved through conclusion of drilling contracts. Beside the principal drilling contracts the ancillary contracts have been being concluded in form of partnership of clients and/or contractors in order to reduce the costs and access the operational targets more efficiently. The mentioned contracts have different types. Some of these contracts are based on prevalent concepts of partnership although all types of partnership contracts regarding drilling industry have the specific requirements and characteristics which are in accordance with this sector of oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drilling Contracts
 • Rig Sharing Agreement
 • Joint well Drilling
 • Alliance Contract
 1. اشمیتوف کلایوام (1378). حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمة بهروز اخلاقی و همکاران، سمت، ج 1.
 2. حاتمی، علی و اسماعیل کریمیان (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری،تیسا.
 3. حکیمیان، علی‌محمد (1384). «بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر»، حوزه و دانشگاه، س 11، ش 44، صص 33 ـ 59.
  1. Beyazay-Odemis Basak (2016). The Nature of the Firm in the Oil Industry -International Oil Companies in Global Business, 1st ed, Routledge.
  2. Campbell Dennis (2009). International Joint Ventures, 1st ed,Kluwer Law International.
  3. Carr, A. J. & Howell, P. O. (1994). "The Alliance: An Alternative Approach to Integrated Drilling Services", SPElIADC 27456, pp. 231-239.
  4. Gomersall, S. D., Klein, R. J., Clark Graham, Sneddon Ian, & Simpson Michael (1999). “Andrew Well-Engineering Alliance: A New Industry Model”, SPE Drill. & Completion, Vol. 14, No. 2, pp. 139-143.
  5. Haghegh Nadia (2016). “Joint Study and Bid Agreement”, in Roberts Peter, Oil and Gas Contracts, Principles and Practice, 1st ed, Sweet & Maxwell.
  6. Jennings Anthony (2004). Oil and Gas Exploration Contracts, 2nd ed, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters.
10. Jennings Dennis   (2000). Petroleum Accounting: Principles, Procedures & Issues, 5th edn3 Professional Development Institute.

11. Katz, William M. Jr., Clemons, Catherine, Dimock, Alexander, T. (2017). Minimizing Antitrust Risks in Joint Ventures, Joint Bidding, and AMIs: A Review of Recent Enforcement Activities, Oil and Gas, Natural Resources, and Energy Journal, Vol. 2, Issue 5, pp. 533-541.

12. Moomjian Cary. A. (2012). “Drilling Contract Historical Development and Future Trends Post-Macondo: Reflections on a 35 Year Industry Career”, IADC/SPE 151442, pp. 1-13.

13. Pugh William W. (2012). “Rig Sharing Agreements-A Review of Some of the Key Issues”, International Upstream Energy Transactions, pp. 1-12.

14. Rainy QC Simon, “The Construction of Mutual Indemnities and Knock-For-Knock Clauses”, in Soyer.Baris and  Lettenborn, Andrew, Offshore Contracts and Liabilities, 1st ed,Informa Law fromRouledge.

15. Shishido Zenichi, Fukuda Munetaka, Umetani Masato (2015). Joint Venture Strategies, Design, Bargaining and the Law, 1st ed, Edward  Elgar Publishing.

16. Smith Ernest, E., Dzienkowski John, S., Anderson Owen, L., Lowe John, S., Kramer Bruce, M., Weaver Jacqueline, L. (2010). International Petroleum Transaction, Rocky Mountain Mineral Law Foundation.