ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان‌های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفة دادگاه محاسبة زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان‌دیده پیش از صدمه تعیین می‌شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائة راهکار‌های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول‌های ریاضی انجام می‌شود. محاسبة این قسم زیان، به‌خصوص در مورد افرادی که سابقة شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته‌ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of loss of Earning in Personal Injury

نویسندگان [English]

  • Fateme Sadat Hosseini 1
  • Hasan Badini 2
1 Ph.D, Faculty of Law,University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The loss of earning and pension are important kinds of damage in personal injuries whose assessment is an important question. If loss is temporary and improved after specific duration, court shall calculate loss for such limited duration which is done with regard to job experience and occupation status of injured person. If loss is continuous for long duration or perpetual, loss assessment will be more difficult which will require the provision of calculation solutions that will be done based on mathematical formula. Calculation of such loss for persons without job experience or stable status will be more difficult and the evaluation of being able to work will be the main issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • loss of earning
  • assessment
  • job
  • ability of working
1. آبسردی، نرگس و یعقوب ازغ (1396). «محرومیت از کار و ضمان آن در فقه و حقوق موضوعه»، مطالعات حقوق، (8)1، ص 67.
2. باریکلو، علی‌رضا (1382). «جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی»، مطالعات اسلامی، (61)، ص 24.
3. روشن، محمد؛ علی‌اکبر جعفری؛ مجتبی جهان‌تیغی (1397). «بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم النفع در فقه امامیه»، مجلة حقوقی دادگستری، (101)، صص 65 ـ 75.
4. شعاریان، ابراهیم (1386). «ماهیت دیه و نقدی بر اصطلاح خسارت مازاد بر دیه»، مجلة کانون وکلای دادگستری، ش 5 و 6، ص 36.
5. عراقی، سید عزت‌الله (1386). درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
6. فصیحی‌‌زاده، علی‌رضا و سمیه سعیدی (1395). «تحلیل انتقادی جایگاه دیه بر اساس ترتیب عقلانی روش‌های جبران خسارت»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش 15، ص 228.
7. کاتوزیان، ناصر (1392). توجیه و نقد رویة قضایی، تهران، میزان.
8. محمدی، ابوالحسن (1387). قواعد فقه، بنیاد حقوقی میزان.
9. هاشمی شاهرودی (1384). «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد 1»، قضاوت (31): ص 54.
10. Barrie (2005).  Personal injury law, liability, compensation and procedure.  Oxford  university press, 2ed.
11. Brennan, N. & Hennessy, J. (2001) , Forensic accounting and the calculation of personal injury damage, Bar review, 6(9). p. 480-487. seen at: www.hdl. handleinet/10197/5885/11111/2016.
12. Butt, Z., Haberman, S., Verrall, R., & Wass, V. (2008). Calculating compensation for loss of future earnings:estimating and using work life expectancy, journal of the royal statistical society, series A, 171(4), p. 464-467. seen at: www. jstor. org/stable/30130787/15. 05. 2018.
13. Cane, P. (2006). Atiyeh,s accidents, compensation and the law, Cambridge university press.
14. Cieka, J. E. (1994). A survey of the structure and duration of time periods for lost earnings calculations, journal of legal economics, 4(2), p. 21.
15. Eddes, R. (2002). Kentuky wrongful death actions, 2d ed, st. Paul, MN, Tomson west.
16. Lewis, R., McNabb, R., Robinson, H., & Was, V. (2003). Loss of earning following personal injury: Do the courts and equately compensate injured parties? The economic society: pp. 126-542. seen at: www. Jstor. org/stable/3590254,15. 05. 2018.
17. Munkman, J. (1973). Damages for personal injuries and death, Butterworth, 5ed.
18. Richards, H. (2000). Work life expectancies, in cerement-decrement less accurate than conventional, journal of forensic economics, vol. 13(2), p. 271.
19. Slensick, F. & Mulliken, C. (2004). Assessing economic damages in personal injury and wrongful death litigation: the state of kentuky, journal of forensic economics, (5). P. 261.
20. Thornton, R. J. & ward, J. (1999). The economist in Tort litigation, Journal of economics perspectives, 13(2), pp. 101-192.
21. Tilbury,M.(2001),Damages for personal injuries:A statement of the modern Australian Law review,Western Australian law review,19(2),p458,seen at http://www.heinonline.org,accessed at 5/8/2016