کنکاشی بر قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه درقلمروخواسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حق التدریس دانشگاه آزاد کرج و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

2 دانشیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

بی تردید یکی ازمهم ترین مسایل آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا، قاعده«تعیین قلمرورسیدگی دادگاه درمحدوده خواسته» است. آنچه دراین خصوص، مهم و بنیادین جلوه می‌نماید مشروعیت، ماهیت و همچنین حدود این قاعده می‌باشد تا به دورازهرگونه ابهام، روشن گردد چه معیار و ضابطه ای، قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین کرده ومشروعیت می بخشد یا آنرا محدود می‌نماید یا به طورکلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه درقلمرو خواسته از روح ومنطوق مواد مختلف وپراکنده قانون آئین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که رعایت این قاعدهِ امری و شکلی، درتمام مراحل دادرسی لازم بوده و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچنداستثنائاتی براین قاعده وارداست ولی آن استثنائات می بایست به طورمحدود تفسیرشوند تا حرمت این قاعده و سایراصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن ازجمله اصل بی طرفی دادرس حفظ شود. از این رو، در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی–تحلیلی به دنبال آن هستیم تا قاعده مذکور وحدود اختیاردادگاه درافزودن یا کاستن ازخواسته وعنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کرده و در صورت امکان پیشنهاداتی ارائه نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An inquiry on the rule of being limitation in court proceedings in scope of object of claim

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khakbaz 1
  • Fereidoon Nahreini 2
1 Instructor in Karaj Azad University and ph.D student
2 Associate professor in Tehran university
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most important concerns in lodging a petition and initiating a lawsuit is the scope of hearing within the limitations of the petition. Legitimacy, nature of rule and its limits seem to be important in order to clarify based on what criteria the scope of hearing is determined or limited. the scope of hearing within the limitations of the petition can be inferred from the spirit and letter of Civil Procedure and some jurisprudential guidelines. The findings show that observance of this imperative procedural rule is a must in all hearing stages and is subject to sanction. There are some exceptions on the subject of the scope of hearing within the limitations of the petition but, these exceptions must be interpreted minimally in favor of observance of this rule and other legal principles and rules including the Principle of Impartiality of Judges. The present descriptive-analytical research examines this rule and the limitations of the court’s authority in adding parts to or omitting parts of the petition and the lawsuit, on the basis of legal principles and jurisprudential guidelines and offers some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Scope of court’s authority"
  • "object of claim"
  • "limitations of petition"