اصل اعتبار گواهینامة ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهم‏ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می‏شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده‏ای مشخص برای دارندة آن حکایت می‌کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از ‏جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد ادارة ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه‌ها به اجرای این اصل ملزم‌اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی‌ـ ‏توصیفی، ضمن مطالعة نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی‏های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده‏اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همة گواهی‏ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت‌شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presumption of Validity of Patents and its Implication in Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Zahra Bahadori Jahromi 1
  • Zahra Shakeri 2
1 Ph.D., Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important document to be used in any patent litigation is the patent itself which defines a patent right and determines its scope. The presumption of validity is a judicial presumption accepted in many countries.  But the applicability of this presumption relies on factors like the patent registration system and the way the registration authority works. This article examines the necessity of applying this presumption in Iranian legal system. The descriptive analytical method is applied in this article mainly and some case studies are done as well. Finally taking into account the two branches of Patents valid in Iran (patents issued under act of 1310 and those issued under the act of 1386) it concludes that this presumption should not be necessarily adopted in all Iranian courts according to the type of patents concerned because some are issued under a declaration system and others are issued under a substantive search system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • presumption of validity
  • Patent
  • patent registration system
  • declaration system
  • substantive search system
  • Patent actions
ابراهیمی، مهدی (1389). «مقایسة قدرت قوانین ثبت اختراع ایران و هند»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: جواد کاشانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
آیین‌نامة اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386، مصوب 1387.
بث پیترز، ماری (1378). «مفاهیم اساسی حق مؤلف و حقوق وابسته به آن»، مترجم: ذبیح‌الله اولاد، دیدگاه‏های حقوقی، ش 15 و 16، صص 3 ـ 31.
بهادری جهرمی، زهرا (1395). «شیوة مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها»، رسالة دکتری، دانشگاه تهران.
بیگ‌زاده، صفر (1387). شیوه‌نامة نگارش قانون، چ 3، تهران، مرکز پژوهش‏های شورای اسلامی.
پروندة کلاسة 9309982120200883، شعبة 1043، مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران.
حبیبا، سعید؛ زهرا بهادری جهرمی (1396). «مطالعة تطبیقی شیوة تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرایند ثبت اختراع، مطالعة موردی: یک اختراع ثبت‌شده در ایران و امریکا»، مطالعات حقوق تطبیقی، د 8، ش 2، صص 565 ـ 581.
حکمت‌نیا، محمود (1387). مبانی مالکیت فکری، چ 2، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
شاکری، زهرا؛ زهرا بهادری جهرمی (1398). سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع، با نگاهی به برخی اصول ثبتی همایش بزرگداشت دکتر محمدجعفر لنگرودی، تهران، گنج دانش.
شبیری، سید حسن (1391). جزوة کلاسی حقوق مالکیت صنعتی یک، دانشگاه قم.
صادقی، محمود؛ مهدی امینی (1391). «موجبات و آثار ابطال گواهی‌نامة ثبت اختراع»، مطالعات حقوق تطبیقی، صص 55 ـ 72.
طباطبائی حصاری، نسرین (1393). «وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی»، مطالعات حقوق تطبیقی، د 5، ش 2، صص 50 ـ 483.
ـــــــــــــــــــــ (1396). «نقش ثبت در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیلی سیستم‏های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا»، حقوق خصوصی، د 47، ش 2، صص 289 ـ 308.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (تاریخ: 27/04/1395)).
فلاح‌زاده، علی‌محمد؛ محمدامین ابریشم‌کش (1393). «سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی»، دانش حقوق عمومی، ش 9، صص 111 ـ 130.
‌قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 13 خرداد 1365.
قانون ثبت اختراعات طرح‏های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386.
قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مصوب 1310.
قانون راجع به کارشناسان رسمی، ‌مصوب 23 بهمن 1317.
کاتوزیان، ناصر (1382). حقوق مدنی اموال و مالکیت، چ 5، تهران، میزان.
ـــــــــــــ (1390). مقدمة علم حقوق، چ 79، تهران، شرکت سهامی انتشار.
کریمی، عباس (1386). ادلة اثبات دعوا، تهران، میزان.
میرحسینی، سید حسن (1387). حقوق اختراعات، تهران، میزان.
میرزایی، اقبال‌علی (1393). «قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت»، دادگستری، ش 85، صص 14 ـ 171.
مینا، سارا (1391). «شرط افشا در ثبت اختراعات و چالش‏های آن در حقوق زیست فناوری»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: سعید حبیبا، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.
هاشمی، شیماسادات (1389). «بررسی مراحل ثبت اختراع در ایران، اتحادیه، و امریکا»، رشد فناوری، ش 12.
References
Alan, Durham  (2013). Patent Law Essentials: A Concise Guide, 4th Edition, A Concise Guide, 4th edition, Praeger, California.
Fisher, Matthew (2007). From Pith to Purpose: British Claim Interpretation under the Protocol. Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection, London, HartPublishing, Bloomsbury Collections.
Hoyng, Willem A., Eijsvogels, Frank W.E (2006). Global Patent Litigation Strategy and Practice, Kluwer Law, pp. 6-7.
Mullally, Kelly, (2010)", Legal (Un)Certainty, Legal Process, and Patent Law", Loyola of Los Angeles Law Review, 1109-1160.
Procedure to obtain a Japanese patent:http://www.bios.net/daisy/patentlens/2651.html.
Richard J. Gilbert, Carl Shapiro (1990). “Optimal Patent Length and Breadth”, The Rand Journal of Economic, Vol. 21, No. 1, pp. 106-112.
WIPO (2012). The Enforcement of Intellectual Property rights, A Case Book, 3ed.
Alan, Durham (2013). Patent Law Essentials: A Concise Guide, 4th Edition, A Concise Guide, 4th edition, Praeger, California.
Bahadori Jahromi, Zahra (2017). “The Best Way To Recognize Patent Infringement Due To Similarity, In Iranian Legal System With Regard To Doctrine Of Equivalents”, Under Supervision Of Dr. Saeed Habiba, A Thesis In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Ph.D In Civil Law, University Of Tehran. (in Persian)
Beigzadeh, S. (2009). Manual Of Style For Writing Law, The Office Of Legal Studies Majlis Research Center. (in Persian)
Ebrahimi, Mehdi (2010). “Comparison of the Power of Patent Laws in Iran and India”, Master's Thesis, Supervisor: Javad Kashani, Allameh Tabatabai University. (in Persian)
Fallahzadeh, Ali-Mohammad; Mohammad-Amin Abrishami (2014). “Assessing The Best Mechanism For Monitoring Government Regulations In Iran; A Critique Of The Parallel Supervision Of The Speaker Of The House And The Court Of Administrative Justice On State Regulations”, Quarterly Journal Of Public Law Knowledge, 3(9), 111-130. (in Persian)
Fisher, Matthew (2007). From Pith to Purpose: British Claim Interpretation under the Protocol. Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection, London, HartPublishing, Bloomsbury Collections.
Habiba, Saeed; Zahra Bahadori Jahromi (2017). “A Comparative Study Of The Legislation And Its Impact On The Patent Process, With A Case Study Of The Same Invention In Iran And The United States”, Journal Of Comp Law Rev, 8, No. 2, pp. 565-581. (in Persian)
Hashemi, Sh.S. (2007). “A Study about Registration Level of Patent Offices in European Union, U.S.A and Iran”, Roshd-E-Fanavari, 3 (12), 34-38. (in Persian)
Hekmatnia, Mahmood (2009). Theoretical Fundations Of Intellectual Property, Rsearch Institute for Islamic Culture And Though. (in Persian)
Hoyng, Willem A., Eijsvogels, Frank W.E (2006). Global Patent Litigation Strategy and Practice, Kluwer Law, pp. 6-7.
Karimi, Abbas (2007). The Proof, Tehran, Mizan. (in Persian)
Katouzian, Naser (2003). Goods and Property (Bien-Propriete), Mizan. (in Persian)
--------------------- (2011). Introduction to Law and Study in the Iranian Legal System, Tehran, Sherkate Sahami Enteshar. (in Persian)
Mina, Sara (2013). “The Condition Of Disclosure In Patents And Its Challenges In Biotechnology”, Thesis For A Master's Degree In Intellectual Property Rights, Supervisor: Dr. Saeed Habiba, Faculty Of Law And Political Science. (in Persian)
Mirhosseini, S. H. (2008). Law of Patents, Tehran, Mizan Law Fundation. (in Persian)
Mirzaei, E. Ali (2014). “Law and Its Chronological Validity with an Emphasis on Temporary Law”, The Judiciary Law Journal, 78(85), pp. 145-171. (in Persian)
Mullally, Kelly, (2010)", Legal (Un)Certainty, Legal Process, and Patent Law", Loyola of Los Angeles Law Review, 1109-1160.
Olad, Zabihollah (1999). Translation Of Basic Concepts Of Copyright And Related Rights, Written By, Mary Beth Peters, Judicial Law Views Quarterly (Law Views), No. 15. (in Persian)
Procedure to obtain a Japanese patent:http://www.bios.net/daisy/patentlens/2651.html.
Richard J. Gilbert, Carl Shapiro (1990). “Optimal Patent Length and Breadth”, The Rand Journal of Economic, Vol. 21, No. 1, pp. 106-112.
Sadeghi, Mahmoud; Mehdi Amini (2012). “Grounds And Effects Of Patent Invalidation”, Comparative Law Review Spring-Summer, Vol. 3(1), pp. 55-72. (in Persian)
Shakeri, Zahra; Zahra Bahadori Jahromi (1398). A talk on various patent systems; Looking at some registration principles, conference in honor of Dr. Mohammad Jafar langroudi, Tehran, Ganj-e-Danesh publication. (in Persian)
Tabatabai Hesari, Nasrin (2017). “The Role Of Registration In The Process Of Transferring Of Industrial Property Rights: Analysis Of Registration Systems Of Industrial Property Rights Transactions In The World”, Private Law Studies Quarterly, 47(2), pp. 289-308. (in Persian)
WIPO (2012). The Enforcement of Intellectual Property rights, A Case Book, 3ed.