تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

آثار معماری به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته‌اند، اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان و تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در مقاله حاضر سعی شده است عنصر اصالت به عنوان یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری مورد تحلیل قرار گیرد. مهم‌ترین معیارهای اصالت در آثار معماری را معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه و معیار مطلق می‌توان نام برد. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز موجودند که می‌توانند در این مسیر به قاضی کمک نمایند. تحلیل هر یک از این نهادهای اصلی و فرعی در نهایت ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که هیچ‌ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Criteria for Originality of Architectural Works in Intellectual Property Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Abdollahi 1
  • maryam sharifi 2
  • Reza Arab Zadeh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Economics, Islamic Azad University, KhomeiniShahr Branch, KhomeiniShahr, Iran
2 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Esfahan University, Esfahan, Iran
3 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Architectural works have been protected as one of the most important fields of art in international documents (such as Article 1, paragraph 2, of the Berne Convention) and the law of different countries (such as Article 7, paragraph 2 of the Law on the Protection of Authors, Writers and Artists of Iran). In practice, it faces several serious challenges such as analyzing the concept of the building, separating the original work (plan) from the building, and analyzing the element of originality. In the present article, we have tried to analyze the element of originality as one of the pillars of a work that can be supported in the field of architecture. The most important criteria of originality in architectural works can be called non-functional criterion, dissection criterion and absolute criterion. However, due to the lack of any of these criteria, there are also sub-criteria that can help the judge in this direction. The analysis of each of these main and sub-criteria ultimately leads us to the conclusion that there is no superior or absolute criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic work
  • Architectural work
  • Originality
  • Idea expression dichotomy
  • Structure