مقدمه‌ای بر چالش‌های هوش مصنوعی در حوزة مسئولیت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق پست‌دکتری و مدرس حقوق دانشکدة حقوق دانشگاه هاروارد، عضو مؤسسة برکمن کلاین برای اینترنت و جامعه در دانشگاه هاروارد

چکیده

با گسترش اینترنت نسل پنجم و به‌کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزلة یکی از زیرشاخه‌های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه‌های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همة آن‌ها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالش‌های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفادة پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزلة دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیة این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانون‌گذار به چالش‌های پیش رو در حوزة قانون‌گذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجود‌ـ از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمة اجباری‌ـ می‌آید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاست‌گذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introductory Study on the Challenges of Artificial Intelligence in Tort Law

نویسنده [English]

  • Zahra Takhshid
Lewis Fellow for Law Teaching and Lecturer on Law, Harvard Law School (2019-2021) The Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, Affiliate.
چکیده [English]

Artificial intelligence (AI) and machine learning are creating a promising future in tech innovations. From early cancer detection apps to autonomous vehicles, possibilities seem to be endless. Yet, with such technology, harm is also bound to follow. In such instances, the issue of tort liability begs our attention. Who should bear reasonability in case of an accident? When is an injury foreseeable? Such questions in negligence law will require a different perspective when one is dealing with an accident arisen out of the implementation of AI. Should tort law take the route of products liability law? Or will traditional negligence law be sufficient? This article takes a bite at the current literature on autonomous vehicles and medical malpractice law and the challenges of assigning liability. It also offers a look into possible guiding principles for AI. This article aims to provide a roadmap for further research in Iran on the intersection of torts and AI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • tort law
  • Negligence
  • Machine learning
  • AI Principles
 . «مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعة تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی امریکا»، مطالعات حقوق خصوصی، د 49، ش ۲، (صص ۲۱۷-۲۳۷)
برزگر، محمدرضا؛ غلام‌حسین الهام (۱۳۹۹). «مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن»، پژوهش حقوق کیفری، س 8، ش 30، ص ۲۰۱- ۲۲۹.
بهرامی فیل‌آبادی، صادق؛ علی‌رضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل (۱۳۹۷). «نوآوری‌ها و تحولات قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیة مصوب 1395»، بیمه، س 33، ش 4 (132)، صص ۸۱-۱۰۰.
دارائی، محمدهادی (۱۳۹۵). «عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی)»، پژوهش حقوق خصوصی، د ۴، ش ۱۴، صص ۵۳-۸۰، .
عطازاده، سعید؛ جلال انصاری (۱۳۹۸). «بازپژوهی مفهوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام، ایران، امریکا، و آلمان (مطالعة موردی: خودروهای خودران)»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، س ، ش ۴ (۲۲)، صص ۵۵ ـ ۸۶.
صفایی، سید حسین؛ حبیب‌الله رحیمی (۱۳۹۴). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چ 8.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۲). الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، چ 12، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1: قواعد عمومی.
References
Badini, H. & Takhshid, Z. (2019). “A Critical Study of the Methodology of Comparative U.S. Tort Law Research (with Dr. Hassan Badini)”, 49 Private law Studies Quarterly, U. of Tehran L. Rev, No. 2, pp. 217-237. (in Persian)
Barzegar, M. & Elham, G. (2020). “Criminal Liability for Self-driving Cars For the Injuries Caused by It”, Criminal Law Research, pp. 201-229. (in Persian)
Copeland, B.J., Britannica, Artificial Intelligence (2020). https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence.
Darai, M. (2016). “Discharge of Civil Liability of Physicians in New Islamic Penal Code of Iran”, Private Law Research. (in Persian)
Filabadi, B., Pouresmaili, A., & Najafi, H. (2018). “Innovations and Developments of the Mandatory Third-Party Liability Insurance as a Result of Car Accident”, Iranian Journal of Insurance Research. No. 132, pp. 81-100 (in Persian).
Fjeld, J., Achten N., Hilligoss, H., Nagy, A., & Srikumar, M. (2020). “Principled Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-based Approaches to Principles for AI”, Berkman Klein Center for Internet & Society.
Fry, H. (2018). Hello World: How to Be Human in the Age of the Machine, Penguin Random House.
Minssen, T., Gerke, S., Aboy, M., Price, N., & Cohen, G. (2020). “Regulatory responses to medical machine learning”, Journal of Law and the Biosciences, Vol. 7, No. 1, pp. 1-18.
Giuffrida, I. (2019). “Liability for AI Decision-Making: Some Legal and Ethical Considerations”, Fordham Law Review.
Heilweil, R. (2019). Artificial intelligence will help determine if you get your next job, https://www.vox.com/recode/2019/12/12/20993665/artificial-intelligence-ai-job-screen.
Hosny, A., Parmar, C., Quackenbush, J., Lawrence, H., Schwartz, L., Aerts, H., (2018). Artificial intelligence in Radiology, 18 Nat Rev Cancer 500.
Katouzian, N. (2013). Civil Liability General Principles, Vol. 1, Tehran, University of Tehran Publication. (in Persian)
------------------. (2014). Civil Liability Specific Torts, Vol. 2, Tehran, University of Tehran Publication. (in Persian)
Kelnar, D. (2017). The fourth industrial revolution: a primer on Artificial Intelligence. https://medium.com/mmc-writes/the-fourth-industrial-revolution-a-primer-on-artificial-intelligence-ai-ff5e7fffcae1.
Knight, W. (2017). The Dark Secret at the Heart of AI, MIT Technology Review https://www.technologyreview.com/2017/04/11/5113/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/.
Lee, Don, Desperate for workers, aging Japan turns to robots for healthcare (July 25, 2019) https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-07-25/desperate-for-workers-aging-japan-turns-to-robots-for-healthcare.
Price, N. W. (2018). “Medical Malpractice and Black-Box Medicine, in Cohen, I., Lynch, H., Vayena, E., & Gasser, U. (Eds.). Big Data, Health Law, and Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press.
Price, N. W., Gerke, S., & Cohen, IG. (2019). “Potential Liability for Physicians Using Artificial Intelligence”, JAMA.
Ramanujam, E., Padmavathi, S., (2019). “A Vision-Based Posture Monitoring System for the Elderly Using Intelligent Fall Detection Technique”, Guide to Ambient Intelligence in the IoT Environment (Zaigham Mahmood ed.).
Safai, S. H. & Rahimi, H. (2015). Civil Responsibility, Samt Publication. (in Persian)
Selbest, A. D. (2020). “Negligence and AI’s Human Users”, Boston Law Review.
Townson, Sian, AI Can Make Bank Loans More Fair, https://hbr.org/2020/11/ai-can-make-bank-loans-more-fair (November 06, 2020).
Zakhem, G. A., Motosko,C., Ho, R., (2018). “How Should Artificial Intelligence Screen for Skin Cancer and Deliver Diagnostic Predictions to Patients?”, 154 JAMA Dermatol 1383.
Zittrain, J. (2019). The Hidden Costs of Automated Thinking, The New Yorker. https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/the-hidden-costs-of-automated-thinking .