مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران، مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانونگذاران از حقوق طلبکار محسوب می‌شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران دارای وضعیت حقوقی روشنی نیست اما در حقوق مصر و فرانسه مورد تجزیه و تحلیل حقوق‌دانان قرار گرفته است. هدف از مطالعه ی تطبیقی دعوای مستقیم در وهله ی اول روشن شدن جنبه تئوری آن در حقوق ایران بوده تا در اصلاحات قانون مدنی ایران مورد توجه واقع شود. در وهله ی دوم نیز جنبه ی عملی این نهاد حقوقی، همانطور که در حقوق مصر به آن اشاره شده حائز اهمیت است. چرا که مکانیسم دعوای مستقیم باعث تحقق کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه و سایر دعاوی که از نظر کثرت چالش هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده اند، جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راه میانبری موثر برای ذینفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of direct action in Iranian, Egyptian and French law with a focus on Iranian law

نویسندگان [English]

  • Behzad Jeihouni 1
  • Seyyed Mohammad Taghi Alavi 2
1 MA. Student of Private Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor of Private Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Direct action is one of the reasons that legislators protect creditor rights. Following the 2016 amendments to the French Civil Code, direct action, which had long been accepted in French law, was explicitly anticipated in the Civil Code. Direct action does not have a clear legal status in Iranian law, but it has been analyzed by jurists in Egyptian and French law. The purpose of a comparative study of direct action in the first place is to clarify its theoretical aspect in Iranian law to be considered in the amendments to the Iranian Civil Code. Secondly, the practical aspect of this legal institution, as mentioned in Egyptian law, is important. Because the direct action mechanism can reduces the prolongation of the trial and, consequently, reduces the volume of litigation. In Iranian law, as in Egyptian and French law, the practical aspect of direct action can be provided by anticipating this legal institution in a lease, tax evasion lawsuits, alimony claim lawsuits, and other cases that are challenging for the judiciary. This will be an effective shortcut for both the beneficiary and the judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct action
  • Main debtor
  • Sub-debtor
  • Iranian Law
  • French and Egyptian law