مطالعة تطبیقی حمایت از نرم‌افزار‌های سرگرم‌کننده (بازی‌های ویدیویی)، با تأکید بر حقوق ایران و ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

بازی‌های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده‌های فکری‌اند که حمایت حقوقی از آن‌ها در عموم نظام‌های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی‌ـ هنری صورت می‌پذیرد. با این حال، حمایت از بازی‌های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی‌ـ هنری، با وجود همة مزایای آن، دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در شاخة صنعتی، اعم از اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعة تطبیقی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی‌های ویدیویی، برخلاف رویة فعلی، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی در هر دو شاخة حقوق مالکیت ادبی‌ـ ‌هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم‌افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به‌مراتب آثار مطلوب‌تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره‌برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legal Protection of Video Games; with emphasis on Iranian and US laws

نویسندگان [English]

 • Seyed Hassan Shobeiri Zanjani 1
 • Reza Soltani Veshare 2
1 Associate Professor of Faculty of Law, Intellectual Property Law Group, University of Qom, Qom, Iran
2 MSc., Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Video games are one of the modern embodiments of entertainment that their legal protection is usually carried out through means of copyright; this course of action however, cannot be considered flawless as it includes shortcomings that emanate from the very nature of this form of protection; as a result, defining a pervasive frame of protection for these intellectual phenomena must be sought through means of industrial property protection, including patents, industrial designs and trademark. In this work, by resorting to comparative analysis of United States and Iran’s legal systems, we concluded that, as opposed to current methods, effective protection of video games needs thorough exploitation of legal capacities in both branches of intellectual property law. Moreover, reserving some technical parts of video games as trade secrets is another possibility that can be very effective, provided that the exploitation of the game is not against confidentiality of those parts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Video games
 • Legal protection
 • Literary and artistic works
 • Patents
 • Trademarks
 • Trade secrets
 1. باقری، سید کامران؛ مریم توکل‌مقدم؛ سعید شوال‌پور؛ حمید عزیزی مرادپور (1389). «حفاظت از اختراعات نرم‌افزاری در ایران»، سیاست علم و فناوری، د 3، ش 2، صص 13 ـ 34.

  حبیبا، سعید؛ مجید حسین‌زاده (1392). «بررسی فرایند حمایت حقوقی از بازی‌های رایانه‌ای در نظام مالکیت فکری»، تحقیقات حقوقی، ش 63، صص 37 ـ 68.

  حبیبا، سعید؛ حسین زاده، مجید (1393). «بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چندرسانه‌ای»، حقوق تطبیقی، ش 10، صص 3 ـ 26.

  صادقی، محمود؛ امیررضا حمیدی‌اول (1394). «ویژگی‌های حمایت از نرم‌افزارهای اختراعی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، د 19، ش 3، صص 73 ـ 96.

  صادقی‌نشاط، امیر (1389). حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های کامپیوتری، چ 2، تهران، میزان.

  قبولی درافشان، سید محمدمهدی؛ سعید محسنی (1389). «بررسی حقوقی طرح ‌صنعتی قابل حمایت (مطالعة تطبیقی پیشینه و مفهوم)»، دانش و توسعه، س 17، ش 32، صص 27 ـ 66.

  محسنی، سعید؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان (1395). «بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)»، مطالعات حقوق خصوصی، د 46، ش 1، صص 117 ـ 137.

  میرشمسی، محمدهادی؛ خیرالله هرمزی؛ محبوب افراسیاب (1396). «حقوق ناشی از گواهی ثبت اختراع و نحوة حمایت از کاربرد جدید دارویی»، حقوق پزشکی، ش 41، صص 165 ـ 180.

  References

  Ahmad, T. & Dan, S. (2012). “Comparative Analysis of Copyright Protection of Databases: The Path to Follow”, J INTELLEC PROP RIGHTS, Vol. 17, pp. 111-121.

  Bagheri, S. K., Tavakoli-Moghaddam, M., Shavvalpour, S., & Azizi Moradpour, H. (2011). “Protection of Software Inventions in Iran”, Jouranl of Science and Technology Policy (JSTP), Issue (2), pp. 13-34. (in Persian)

  Carpenter, M. & Hetcher, S. (2014). “Function over Form: Bringing the Fixation Requirement into the Modern Era”, Fordham L. Rev., Vol. 82, pp. 2221-2271.

  Çela, M. (2015). “The importance of Trademarks and a review of empirical studies”, European Journal of Sustainable Development, 4, pp. 125-134.

  Ghabooli Dorafshan, S. M.M. & Mohseni, S. (2010). “Legal Study on the Legal Protection of the Industrial Design (The Comparative Study of the Background and Concept)”, J Knowledge & Development, Vol. 17, Issue 32, pp. 27-66. (in Persian)

  González, H. C. H. (2019). “Protection of Video Game Mechanics through the Patentability of Software”, La Revista La Propiedad Inmaterial, Vol. 27, pp. 69-93.

  Grosheide, F. W., et al. (2014) “Intellectual Property Protection for Video Games - a View From the European Union.” Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 9, pp. 1-13. Habiba, S. & Hoseinzaade, M. (2013). “Investigating the Process of Legal Protection of Computer Games in the intellectual property system”, Legal Research Journal, Issue 93, pp. 37-68. (in Persian)

  Habiba, Saeed; Hosseinzadeh, Majid (2014) (2014). “A Comparative Analysis of the Legal Regime of Multimedia Works”, The Journal of Comparative Law, Vol. 10, pp. 3-26. (in Persian)

  1. McKenna, P. (1983). “Copyrightability of Video Games: Stern and Atari”, Loy. U. Chi. L. J. 391, Vol. 14, pp. 391-413.

  Kitchin, R. & Thrift, N. (2009). International Encyclopedia of Human Geography, Amsterdam, Elsevier.

  Kent, Steven. (2001). The Ultimate History of Video Games: from Pong to Pokemon and beyond ... the story behind the craze that touched our lives and changed the world, New York, Crown.

  Menell, P. S., Lemley, M. A., Merges, R. P., & Balganesh, Sh. (2020). Intellectual Property in the New Technological Age: 2020 - Chapters 1 and 2 (July 11, 2020). Stanford Public Law Working Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3648735 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3648735. Accessed on 26 November 2020.

  Mirshamsi, M., Hormozi, K., & Afrasiab, M. (2017). “Patent Rights and egal Protection of New Medical Application”, MEDICAL LAW, Vol. 41, pp. 165-180. (in Persian)

  Mohseni, S. & Qabuli Dorafshan, S. (2016). “Examining The Legal Protection Of Idea (Comparative Study On The Legal Systems Of Iran And France)”, Law Quarterly, 46(1), pp. 117-137. (in Persian)

  Morgulova, O. (2017). Non-traditional trademarks, Uppsala Universitet, Master Programme in Intellectual Property Law, Master’s Thesis 30 ECTS.

  Oman, R. (2018). “Computer Software as Copyrightable Subject Matter: Oracle V. Google, Legislative Intent, and the Scope of Rights in Digital Works”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 31, pp. 639-651.

  Ramos, A., Rodríguez, A., López, L., Abrams, S., & Meng, T. (2013). “The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches”, WIPO.

  Boyd, G., Payne, B., & F. Kane, S. (2018). Video Game Law: Everything You Need to Know about Legal and Business Issues in the Game Industry, Cleveland, Ohio, CRC Press.

  Sadeghi, M. & Hamidi-Aval, A.R. (1394). “Patentable Software Supporting Features”, Comparative Law Research, Vol. 19, No. 3, pp. 73-96.

  Sadeghi-Neshat, A. (2010). Rights of Computer Software Creators, 2nd printing, Tehran, Mizan Publications. (in Persian)

  Smith, K. (2015) . “The etymology of "video game"”, Available at http://allincolorforaquarter.blogspot.com/2015/04/the-etymology-of-term-video-game.html?m=1,%20Accessed%20on%201%20July%202020. Accessed on 20 July 2020.

  Stamatoudi, I. (2001). Copyright and Multimedia Products: A Comparative Analysis, Cambridge, Cambridge University Press.

  Stigler, R. (2014). “Ooey GUI: The Messy Protection of Graphical User Interfaces”, Nw. J. Tech. & Intell. Prop., Vol. 12, pp. 215-251.

  Verhoeven, D., Bakker, J., & Veugelers, R. (2016). “Measuring Technological Novelty With Patent-Based Indicators”, Research Policy, Vol. 45, pp. 707-723.