اسقاط حق شکایت از رأی مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (مادة 333) و اسقاط حق فرجام‌خواهی (بند 4 مادة 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعادة دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می‌دهد حق واخواهی و اعادة دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم‌علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعادة دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dismissal of the Right to Object the Civil Judgment

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh
Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The Code of Civil Procedure has stated the waiver of the right of appeal (Article 333) and the waiver of the right of Appeal to the Supreme Court (paragraph 4 of Article 369), but has remained silent on the possibility of dismissal of  the protest and third party objection. The necessity, form and nature of the agreement on the dismissal of the right to appeal as well as the time and scope of the dismissal of the appeal are among the issues that need to be analyzed and examined. The investigation of the case shows that the right to protest and retrial should also be considered dismissible, unless the defendant requests a retrial on the basis of fraud or forgery of the document which the judgment is based.. However, the waiver of the right of third party to object is not acceptable, because it entails the abolition of the fundamental right to sue. Dismissal of the complaint, except in the protest, must be agreed upon by the parties and in any case in writing, and it is not necessary that the agreement be in the form of a civil contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dismissal of the right to appeal
  • Appeal
  • Appeal to the Supreme Court
  • Retrial
ابهری، حمید (1391). آیین دادرسی مدنی (2). بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
افتخارجهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1396). آیین دادرسی مدنی. تهران: میزان. ج 2.
اکبری دهنو، میثم و شهبازی‌نیا، مرتضی (1393). تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی. حقوق خصوصی، س 2، ش 7، 9 ـ 37.
بهرامی، بهرام (1388). آیین دادرسی مدنی 3 و 4. تهران: نگاه بینه.
حسینی، سید محمدرضا (1390). قانون آیین دادرسی مدنی در رویة قضایی. تهران: مجد.
حیاتی، علی‌عباس (1390الف). آیین دادرسی مدنی (2). تهران: میزان.
ـــــــــــــــــ (1390ب). آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: میزان.
خدابخشی، عبدالله (1392). مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویة قضایی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
زراعت، عباس (1389). محشای قانون آیین دادرسی مدنی. تهران: ققنوس.
شکوهی‌زاده، رضا (1400). اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران و فرانسه. آیین دادرسی مدنی، د 1، ش 1، 49 ـ 76.
شمس، عبدالله (1387). آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته). تهران: دراک. ج 2.
کریمی، عباس و پرتو، حمیدرضا (1395). آیین دادرسی مدنی. تهران: دادگستر، انتشارات دکتر عباس کریمی. ج 2.
کشاورز صدر، سید محمدعلی (1351). تجدید رسیدگی، طرق فوق‌العادة رسیدگی در امور مدنی. تهران: کتاب‌فروشی دهخدا.
متین‌دفتری، احمد (1381). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: مجد. ج 1 و 2 (در یک مجلد).
محسنی، حسن (1398). شکایت از رأی مدنی در خلال مهلت طریقة شکایت دیگر و مقولة اسقاط حق. حقوق خصوصی، د 16، ش 2، 249 ـ 272.
مدنی، سید جلال‌الدین (1375). آیین دادرسی مدنی. تهران: گنج دانش. ج 2.
مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد (1389). آیین دادرسی مدنی. تهران: میزان. ج 2.
مسیحی، مهرزاد (1387). قانون آیین دادرسی مدنی در آیینة آرای قضایی و نظرات مشورتی. تهران: خرسندی.
معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری استان تهران (1378). مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران. تهران: گنج دانش.
مهاجری، علی (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی. تهران: فکرسازان. ج 3.
ـــــــــــــ (1390). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: فکرسازان.
Abhari, H. (2012). Code of Civil Procedure (2). Babolsar: Mazandaran University Press. (in Persian)
Akbari Dehnoo, M. & Shahbazinia, M. (2014). Compromise between litigants in ending civil proceedings. Private Law Quarterly, 2nd year, 7th issue, 9-37. (in Persian)
Bahrami, B. (2009). Code of Civil Procedure 3 and 4. Tehran: Negah Bayeneh. (in Persian)
Hayati, A.A. (2011a). Civil Procedure (2). Tehran: Mizan. (in Persian)
--------------- (2011b). Civil procedure in the current legal system. Tehran: Mizan. (in Persian)
Hosseini, S. M.R. (2011). Law of civil procedure in judicial procedure. Tehran: Majd. (in Persian)
Iftikhar-Jahormi, G. & Elsan, M. (2017). Code of Civil Procedure. Tehran: Mizan. Vol. 2. (in Persian)
Judicial Deputy of Scientific Research of Justice of Tehran Province (1999). The collection of judicial views of judges of Tehran province. Tehran: Ganj Danesh. (in Persian)
Karimi, A. & Parto, H.R. (2016). Civil Procedure. Tehran: Dadgostar, Publications of Dr. Abbas Karimi. Vol. 2. (in Persian)
Keshavarz Sadr, S. M.A. (1972). Appeals, extraordinary methods of proceedings in civil affairs. Tehran: Dehkhoda bookshop. (in Persian)
Khodabakhshi, A. (2013). Jurisprudential foundations of civil procedure and its effect on judicial procedure. Tehran: Publishing Company. (in Persian)
Madani, S. J. (1996). Code of Civil Procedure. Tehran: Ganj Danesh. Vol. 2. (in Persian)
Mardani, N. & Beheshti, M. J. (2010). Civil Procedure. Tehran: Mizan. Vol. 2. (in Persian)
Masihii, M. (2008). Civil Procedure Law in the Mirror of Judicial Opinions and Advisory Opinions. Tehran: Khorsandi. (in Persian)
Mateen-Daftari, A. (2002). Civil and commercial procedure. Tehran: Majd. Vol. 1 & 2 (in one Vol.). (in Persian)
Mohajeri, A. (2010). Expanded on civil procedure. Tehran: Fekrsazan. Vol. 3. (in Persian)
---------------- (2011). Cod of civil procedure in the current legal system. Tehran: Fekrsazan. (in Persian)
Mohseni, H. (2019). Complaining about the civil judgment during the deadline for another complaint method and the category of revocation of right. Private Law, Vol. 16, No. 2, 249-272. (in Persian)
Shams, A. (2008). Civil Procedure (advanced course). Tehran: Drak. Vol. 2. (in Persian)
Shokohizadeh, R. (2021). Revoking the right to appeal in Iranian and French law. Civil Procedure Quarterly, Vol. 1, No. 1, 49-76. (in Persian)
Zeraat, A. (2010). Gloss of the Code of Civil Procedure. Tehran: Ghoqnos. (in Persian)