افشای اطلاعات شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدة امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سازکار افشای اطلاعات شرکت‌های تجاری در بسیاری از کشورها از یک سو از نظر موضوعی دارای محدودة مشخص است که در قوانین و مقررات تعیین شده و از دیگر سو از اصول متعددی پیروی می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها اصل به‌موقع بودن، اصل صحیح بودن، و اصل قابل درک بودن اطلاعات است. در نظام حقوقی ایران نیز این اصول پذیرفته شده است. با وجود این، اجرای آن‌ها در عمل با ابهامات و مشکلاتی چون محرمانگی اطلاعات، ورود ضرر به شرکت، و تعارض منافع مدیران روبه‌روست. به همین جهت، با توجه به اهمیت موضوع و چالش‌های موجود، مقالة کنونی با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی آن در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحدة امریکا پرداخته است. یافته‌های این مقاله بیانگر آن است که نظام حقوقی دو کشور در زمینة افشای اطلاعات قواعد مشابه متعددی دارند؛ اما در ایران قسمت زیادی از چالش‌های موجود در زمینة افشای اطلاعات شرکت‌های تجاری به ابهام یا عدم کفایت ضمانت اجراهای قانونی بازمی‌گردد. این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا نظام ضمانت اجرا فاقد چنین نقیصه‌هایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Companies Information Disclosure in Iran and the United States

نویسندگان [English]

  • Bahram Taghipour
  • Rauf Sayyari
Department of Private law, Faculty of Law & Political Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The companies' information disclosure mechanism in many countries, on the one hand, has a particular scope in terms of the subject, which is determined by the laws and regulations, and on the other hand, it follows several principles, the most important of which are the principle of timely, correctness and comprehensibility of information. These principles are also accepted in Iran's legal system, but their implementation in practice is faced with ambiguities and problems such as confidentiality of information, loss to the company, and conflicts of interests of managers. For this reason, considering the importance of the subject and the existing challenges, the current article has investigated it in the legal systems of Iran and the United States of America with a descriptive-analytical method based on library studies. The findings of this article indicate that the legal systems of the two countries have many similar rules in the field of information disclosure; However, in Iran, a large part of the challenges in the field of information disclosure of companies is due to the ambiguity or inadequacy of the legal guarantee; This is although, in the USA legal system, the performance guarantee system does not have such defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure of information
  • Stock
  • Publisher
  • Confidentiality of information
پاسبان، محمدرضا و فرهانی، رسول (1401). مطالعة تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت‏های امریکا و ایران. پژوهشنامة بازرگانی، دوره 24، شماره 102، 205-226.
پرهام‏مهر، حمیدرضا و همکاران (1399). بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس؛ محدودة افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات. حقوق خصوصی، دوره 17، شماره 2، 501 ـ 520.
پورحیدری، امید و فروغی، عارف (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 15، شماره 16، 27 ـ 53.
صادق‏نژاد، مجید (1394). آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضاییه.
صادقیان ندوشن، مهرداد و باقری، محمود (1395). تعارض منافع ذی‏نفعان شرکت‏ها و راهکارهای حل آن. پژوهش‏های حقوق تطبیقی، دوره 20، شماره 3، 136 ـ 163.
صادقی‏مقدم، محمدحسن و نوروزی، محمد (1390). نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران. حقوق، دوره 41، شماره 2، 131 ـ 149.
کمیتة تدوین استانداردهای حسابداری (1399). استانداردهای حسابداری. چ 32. تهران: سازمان حسابرسی. نشریة 160.
مهربانی، عطاالله (1388). اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار. بورس، شماره 82، 15 ـ 26.
همتی، حسن و امیری، اسماعیل (1397). اثر کیفیت افشا از نظر امتیاز قابلیت اتکا و به‌موقع بودن بر هزینة معاملات سهام. پژوهش‏های حسابداری مالی، سال 2، شماره 36، 107 ـ 134.
Bergström, E. & Åhlfeldt, R-M. (2014). Information Classification Issues. Conference Paper.
Białek-J., A. (2016). Determinants of Information Disclosure by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland. Int. J. Vol. x. No. x.
Bushee, J. B. & Leuz, Ch. (2005). Economic Consequences of SEC Disclosure Regulaton: Evidennce from the OTC Bulltin Board. Journal of Accounting and Ecomomics, Vol. 39, Issue 2.
Canada Business Corporations Regulations (2001). Last amended on January 15, 2020.
Forbes, S. J., Lederman, M., & Wither, M. J. (). Quality Disclosure when Firms Set their Own Quality Targets. International Journal of Industrial Organization, 61(3).
Hemati, H. & Amiri, I. (2017). The effect of disclosure quality in terms of reliability score and timeliness on the cost of stock transactions. Financial Accounting Research Quarterly, Second Year, No. 36, 107-134. (in Persian)
Hubacher, K. & Montanari, M. (2023). Conflicts of Interest under the Revised Corporate Law - an Overview and Recommendations, MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep Ltd.
Lawson, Basic Principles for Information Disclosure (2022).
Lubis, M. et al. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses. International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 8, No. 1.
Mary, J. W. Ch. (2013). The Path Forward Disclosure, National Association of Corporate Directors - Leadership Conference 2013 in National Harbor, Md.
Mehrabani, A. (2009). The Importance and Role of Information Disclosure in the Stock Exchange. Stock Exchange Magazine, Vol. 82, 15-26. (in Persian)
Mostotrest, Information Disclosure Regulation of Public Joint Stock Company Mostotrest, Moctotpect, Moscow, 2015
OICU-IOSCO (2020). A Statement of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions.
Parham-Mehr, H.R. et al. (2019). Comparative Study of the Impact of Disclosure of Confidential Information in Stock Market Transactions; Scope of Disclosure of Information, Performance Guarantee, Cancellation of Transactions. Private Law Quarterly, Vol. 17, No. 2, 501-520. (in Persian)
Pourheidari, O. & Foroughi, A. (2018). Investigating the effect of CEO influence on the quality of accounting information disclosure. Quarterly Journal of Financial Accounting Empirical Studies, Year 15, No. 16, 27-53. (in Persian)
Sadeghian Nadushan, M. & Bagheri, M. (2015). The Conflict of Interests of Companies' Stakeholders and its Solutions. Comparative Law Research Quarterly, Vol. 20, No. 3, 136-163. (in Persian)
Sadeghi-Moghadam, M.H. & Nowrozi, M. (2011). Criticism of Information Disclosure System in Iran Stock Exchange. Law Quarterly, Vol. 41, Vol. 2, 131-149. (in Persian)
Sadegh-Nejad, M. (2014). Immediacy or Continuity of the Crime in the Crimes Subject to the Securities Law Approved in 2014. Tehran: Press and Publishing Center of the Judiciary. (in Persian)
Sealy, L. & Worthington, S. (2015). Cases and Materials in Company Law. London: First published November 15.
Securities Exchange Act (1934).
Securities Exchange Act (1934).
U.S. Securities and Exchange Commission, Staff Statement Regarding Form CRS Disclosures; Standards of Conduct Implementation Committee, 2021.