سرمایه‌گذاری مسوولانه صندوق‌های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان مهمترین فعالان نظام‌های تامین اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌های خود از اصولی پیروی می‌نماید؛ یکی از این اصول، اصل سرمایه‌گذاری مسوولانه به‌معنای سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی مطلوب است. تاکید بر سرمایه‌گذاری مسوولانه از سوی سازمان‌های بین‌المللی و گرایش بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن، دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه‌گذاری، قانونگذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق‌های بازنشستگی ایران نیز در مورد اعتقاد یا عدم اعتقاد به سرمایه‌گذاری مسوولانه، مشخص نمی‌باشد.به همین جهت، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی سرمایه‌گذاری مسوولانه صندوق‌های بازنشستگی، پرداخته است. یافته‌های این مقاله، دلالت بر آن دارد صندوق‌های بازنشستگی در کشورها، رویکرد‌های مختلفی نسبت به سرمایه‌گذاری مسوولانه دارند؛ به‌طوری که برخی از آنها بشدت از قواعد سرمایه‌گذاری مسوولانه تبعیت می‌نمایند؛ برخی دیگر، تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند و گروه دیگری از صندوق‌ها به رعایت این اصل، هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق‌ها عمدتا به فقدان دانش لازم برای سرمایه‌گذاری مسوولانه، دشواری انتخاب پرتفوی و هزینه‌بر بودن این نوع سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Responsible Investment of Pension Funds; Ethical Considerations and Challenges

نویسندگان [English]

  • Zohre sheykhi Nejad 1
  • Ali Zare 2
  • shahab jafari nadoshan 3
1 PhD student in private law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of private law, college of law and political science, Tehran science and research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 prof. azad.
چکیده [English]

As the most important actors of social security systems, pension funds follow certain principles in their investments; One of these principles is the principle of responsible investment, meaning investment taking into account ethical, environmental, social and good governance considerations. The emphasis on responsible investment by international organizations and the tendency of many pension funds in the United States of America, the United Kingdom and the European Union member states to do so indicate the importance of the issue. For this reason, the current article has investigated the responsible investment of pension funds using the descriptive-analytical method and based on library studies. The findings of this article indicate that pension funds in countries have different approaches to responsible investment; So that some of them strictly follow the rules of responsible investment; Some others try to comply with this principle to some extent, and another group of funds do not pay any attention to complying with this principle. The approach of these last two groups of funds is mainly due to the lack of knowledge required for responsible investment, the difficulty of choosing a portfolio and the high cost of this type of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical investment
  • foreign investment
  • pension fund
  • business company
  • stocks