اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir
0000-0002-6919-649X

سردبیر

دکتر عبدالحسین شیروی

تجارت بین‌الملل استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

dr.shiravi.com
ashiraviut.ac.ir
0000-0002-5575-7153

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jolt.ut.ac.ir
joltut.ac.ir
025-36166295

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

bariklouut.ac.ir
0000-0002-9830-8710

دکتر محمد حبیبی مجنده

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه مفید

www.mofidu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4154&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
mhabibimmofidu.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

mh.hekmatniayahoo.com
0000-0002-4214-215X

دکتر محمد ساردوئی‌نسب

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

www.sardoueinasab.ir
sardoeinasabut.ac.ir
02536166238
0009-0007-0837-0144

دکتر عبدالحسین شیروی

تجارت بین‌الملل استاد دانشگاه تهران

dr.shiravi.com
ashiraviut.ac.ir

دکتر محمد جواد فتحی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

mjfathiut.ac.ir

دکترابراهیم عبدی پورفرد

حقوق خصوصی استاد دانشگاه قم

en_abdipooryahoo.com
0000-0001-6340-9733

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تربیت مدرس

tafreshimodares.ac.ir
0000-0002-1214-0428