نویسنده = دکتر محمود جلالی
تعداد مقالات: 1
1. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382

دکتر محمود جلالی