نویسنده = حسین جنت مکان
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 51-96

حسین جنت مکان