نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 97-114

امیرحسین رنجبریان؛ فریبا نواب دانشمند