نویسنده = مهشید جعفری هرندی
تعداد مقالات: 1
1. تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

10.22059/jolt.2012.28803

عبدالحسین شیروی؛ مهشید جعفری هرندی