نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 233-256

10.22059/jolt.2015.56837

میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان؛ محمد باقر پارساپور


2. ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 385-409

10.22059/jolt.2014.53133

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا