ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی‌کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه‌تفسیر‌کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه‌های مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین می‌توانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، دربارة «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاه‌هایی که به‌طور هم‌عرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، به‌طور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود.
از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است، به این معنی که اصحاب دعوا می‌توانند دربارة مکان ابلاغ، گیرندة ابلاغ و شیوة ابلاغ توافق کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Intention of the Litigants in Commencing Civil Proceeding

نویسندگان [English]

  • Meysam Akbari Dehno 1
  • Morteza shahbazinia 2
1 M.A. in Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran .Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran .Iran
چکیده [English]

One of the topics that today has attracted attention of civil proceeding lawyers is a contractual approach to the commencement of litigation. In this approach, the litigants may by mutual agreement refer their case to a specific branch of court. In this paper, we discuss the commencement of civil proceedings by the agreement of litigants and how far it is possible for the parties to select the court. The parties to a dispute may wish to limit themselves to initiate court suits in any place requiring them to bring their case in a specific branch of court. Other important example of the common intention of the litigants is the issue of notifications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aourts
  • Jurisdiction by mutual agreement
  • Litigants
  • Notifications.  Corresponding
اکبری دهنو، میثم (1392)، جایگاه ارادة مشترک طرفین دعوا در دادرسی مدنی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
2. پوراستاد، مجید (1387)، «اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی»، فصل‌نامة حقوق، دورة 38، شمارة 3، صفحات 126-97.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، تهران، کتابخانة گنج دانش.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1368)، ترمینولوژی حقوقی، تهران، کتابخانة گنج دانش.
5. حسن‌‌زاده، مهدی (1392)، «اثر اعادة دادرسی و اعتراض ثالث بر اجرای حکم»، فصل‌نامة حقوق، دورة 43، شمارة 1، صفحات –53-37.
6. دهخدا، علی‌­اکبر (1372)، لغت‌نامه، جلد اول، چاپ اول از دورة جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
7. سلجوقی، محمود (1387)، حقوق بین‌­الملل خصوصی، تهران، انتشارات میزان.
8. شمس، عبداله (1388)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دراک.
9. غمامی، مجید؛ محسنی، حسن (1390)، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10. قائم مقام فراهانی، محمدحسین (1384)، «صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی»، نشریة حقوق دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 68، صفحات 178-157.
11. کاتوزیان، ناصر (1389)، عقود معین، جلد چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
12. کاتوزیان، ناصر (1385)، مقدمة علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.
13. متین دفتری، احمد (1378)، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، جلد اول، تهران، انتشارات مجد.
14. محقق داماد، سیدمصطفی (1377)، قواعد فقه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
15. مراغى، میرعبدالفتاح (1417ه‍ .ق)، العناوین الفقهیة، جلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزة علمیه قم.
16. منصوری، فرنگتاج (1387)، اقامتگاه اشخاص حقیقی در نظم حقوقی معاصر ایران، نشریۀ کانون، شمارۀ 87، صفحات 74- 87
17. نظامی، محمدوزیر (1320)، در اطراف صلاحیت دادگاه‌ها، مجموعۀ حقوقی، شمارة 236، صفحات 1139- 1138.
18. واحدی، جواد (1378)، «جلسة اول دادرسی و خصوصیات آن»، نشریة حقوق دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 38، صفحات 84-67.
19. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1343)، «اصول آیین دادرسی مدنی در ابلاغ»، نشریة حقوق امروز، شماره‌های 11 و 12، صفحات 99- 98.
 
20. Vinsent, jean (2003), Procedure civile, Parise, Dalloz.
21. Cornu. Gerard (2007), Vocabulaire juridique, Paris, Puf quadrige
22. Principles of Transnational Civil Procedure (2004), By the American Law Institute UNIDROIT.
24.Hezard, G.; Taruffo, M.(1993), American Civil Procedure:An Introducation, U.S., Yale University press.