دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 227-435 (پاییز و زمستان) 
2. یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

صفحه 263-290

10.22059/jolt.2014.53129

حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی