خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر رایج آن‌ها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان‌های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی‌کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان‌های داوری تقویت می‌شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی‌های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه‌حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می‌آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم‌زمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به‌ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shortfalls of Iran’s Code of Civil Procedure in Issuing Interim Orders by the Arbitrator

نویسندگان [English]

  • Laaya Joneidi 1
  • reza haghparast 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, College of Law, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Private Law, College of Law, Allame Tabatabaei University Campus, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues which has long been considered as a shortfall in the Civil Procedure Code (CPC) is the jurisdiction of the arbitral tribunal to issue interim orders. Currently, neither the court nor the arbitral tribunal can freely grant the interim measure so that the tribunals and the court hardly accept the plea for granting the interim measure. The reason lies in the shortfalls of the law as the courts’ interpretation of Article 311 of CPC is that only the court receiving the case at the first place can grant such interim order as the issuance of interim orders requires specific authorization by the law. Such opinion is more emphasized when the parties to the dispute fail to clearly grant such authorization to the arbitrators. However, granting the right to arbitrators to issue interim orders is needed in for a sound arbitral proceedings. The present paper tries to clarify which authority has the jurisdiction to deal with urgent cases and issue interim orders in arbitral proceedings: the arbitral tribunal or the court or both? This paper also examines how it would be possible for arbitral tribunal to enforce an interim order. Finally, the consequences of the gap in the CPC on the issue of issuing interim orders by arbitral tribunal will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration agreement
  • Arbitral Tribunal
  • Interim measure
  • Interim orders
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
جنیدی، لعیا (1381)، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، چاپ اول، تهران، شهر دانش.
حسین‌آبادی، امیر (1390)، همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، «موارد ابطال رأی داور»، چاپ اول، تهران، شهر دانش.
شمس، عبدالله (1387)، آیین دادرسی مدنی: دورة پیشرفته، جلد سوم، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دراک.
قربانیان، حسین (1390)، همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، «ضرورت اصلاح قواعد داوری در حقوق ایران»، چاپ اول، تهران، شهر دانش.
قواعد داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران، (1386)، مجلة حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شمارة 36، بهار و تابستان، صفحات 356-329.
قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران (1390)، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، شهر دانش.
نهرینی، فریدون (1378)، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
ب) منابع انگلیسی
A.J.van Den Berg (2003), International Commercial Arbitration: Important Contemporary Question, Kluwer Law International, Netherlands.
A.J.Van Den Berg (2005), New Horizons in International Commercial Arbitration and Byond, Kluwer Law International, Netherlands, 2005.
B.Cave,Briefing (2011), New French Arbitration Law, Commercial Litigation and International Arbitration Client Service Group.
B.Harris, R.Planterose, J.Tecks (2007), Arbitration Act 1996: A Commentary , Blackwell Publishing, 4ed.
Belgian Judicial code,adopted 4 july 1972, amended 27 marc 1985 and 19 may 1998, six part: Arbitration. (Available: http://www.cepina.be/images/upload/00001238_SCHEDULE%20III.pdf)
Ch.H.Schreuer (2001), The ICSID Convention: A Commentary, United Kingdom at The Univercity Press, Cambridge.
Ch.R.Drahozal (2003), Party Autonomy and Interim Measures In International Commercial Arbitration, Albert Jan van den Berg, International Council for Cmmercial Arbitration: Important Contemporary Question , No. 2008/08.
Ch.W.Konrad, F.T.Schwarz (2009), The Vienna Rules: A Commentary on International Arbitration in Austria, Kluwer Law International BV, Netherlands.
Code of France Civil Procedure (2011), Ministry of Justice and Civil Liberties, reforming the law governing arbitration, Decree No. 2011-48.
European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 Done at Geneva, April 21, 1961 United Nations, Treaty Series , vol. 484, p. 364 No. 7041 (1963-1964). (Available:http://www.jus.uio.no/lm/europe.international.commercial.arbitration.convention.geneva.1961/doc.html#1)
F.B.Weigand (2009), Practitioners Handbook on International Commercial Arbitration, Oxford University Press.
23- F.Ferrari, S.Kroll (2011), Conflict of Laws in International Arbitration, European Law Publishers GmbH, Munich.
H.Kronke (2010), Recongnition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on The Newyork Convention, Kluwer Law International BV, Netherlands.
International Center for Settelment of Investment Disputes (ICSID), Amended April 10,2006.
International Chamber of Commerce (ICC) (2012), (http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/Download-ICC-Rules-of-Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration-in-several-languages)
J.K.Schaefer (1998), New Solutions for Interim Measures of Protection in International Commercial Arbitration: English, German and Hong Kong Law Compared, Electronic Journal of Camparative Law, v.2.2.
L.A.Mistelis (2010), Concise International Arbitration, KLuwer Law International.
M.L.Moses (2012), The Principle and Practice of International Commercial Arbitration, Second Edition.
M.Mcilwrath, J.Savage (2010), International Arbitration and Meditation, Kluwer Law International BV, Netherlands.
P. Heitzmann, J. Schwartz Miralles (2011), The 2011 French Arbitration Reform in Comparative, Mealys International Arbitration Report, V.26.
Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman (1999), International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
R. J.Werbicki (2000),"Arbitral Interim Measures: Fact or Fiction?", AAA Handbook on International Arbitration & ADR, 2010, p.90; American Arbitration Association International Arbitration Rules.
R.Bismuth, "Anatomy of The Law and Practice of Interim Protective Measures in International Investment Arbitration", Journal of International Arbitration 26(6),Kluwer Intarnational, 2009.
R.M.Winkler, Haver, Mailander (2007), Interim Measures in International Arbitration, International Arbitration and Meditation From the Professionals Perspective, Yorkhil Law Publishing, Germany.
R.Morek (2007), "Interim Measures in Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe: The Need for Further Harmonization", Interim Measures in International Arbitration, Maklu Publishers & Association for International Arbitration.
R.P. Umbricht (2007), LL.M, suggested citation: Switzerland's Federal Code on Private International Law (CPIL)1987 amended 2007, Umbricht Attorneys, Zurich (Switzerland).
S.Kroll, L.A.Mistelis, J.D.Lew (2003), comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Netherlands.
S.ubersetzungen (2012), Germany Code of Civil Procedur, Juris GmbH, Saarbrucken. (http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb) (july 3, 2012)
T.M.Cook, A.L.Garcia (2010), International Intellectual Property Arbitration, Kluwer Law International.
The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (2010), (http://www.sccinstitute.com/filearchive/3/35894/K4_Skiljedomsregler%20eng%20ARB%20TRYCK_1_100927.pdf) (july 14, 2012).
The Swiss Chambers' of Commerce Association for Arbitration and Mediation (2012), (https://www.swissarbitration.org/sa/download/SRIA_english_2012.pdf) (july 20,2012)
UNCITRAL Arbitration Rules (2010), United Nation: United Nation Commision on International Trade Law,April 2011, Publishing production: English, Publishing and Library Section United Nations Office at Vienna.
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (2006), UNCITRAL Secretariat, Vienna International Center, United Nations Publication, Sale NO.E.08.V.4.(http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html) (April 17, 2012).