تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده‌ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می‌تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیــده، عده‌ای دیگر از حقوقدانان بیان می‌کنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه‌های دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانة خصوصی‌بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Litigation Principles and Formalities in Arbitration

نویسندگان [English]

  • Alireza Azarbaijani 1
  • mohammad samavatipour 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 M.A. in Private Law, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the provisions of Civil Proceedings Code, courts procedural principles and formalities are not required to be respected in arbitration. Such provisions are differently interpreted by lawyers. Some lawyers believe that since arbitration is a kind of personal judgment, it should not be subject to the civil procedure and therefore arbitrators directly or with the request of the parties may refrain from applying the courts procedural principles and formalities in conducting arbitration. In contrast, some other lawyers argue that since such principles and formalities are compulsory, permanent and general, therefore it is binding for both court judges and private arbitrators. In this paper, this issue will be considered and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Courts principles
  • Courts procedural formalities
انصاری‌نسب، مصطفی (1391)، نقش دادگاه‌های دادگستری در داوری بازرگانی بین‌المللی، تهران، انتشارات اندیشه‌گران جوان.
بروجردی، میرزامحمد (1311)، اصول محاکمات حقوقی، تهران، نشر رحمت‌اله سمنانی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
خدابخشی، عبدالله (1391)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویة قضایی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه، جلد پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
شمس، عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، جلدهای دوم و سوم، تهران، انتشارات دراک.
شهبازی‌نیا، مرتضی (1390)، داوری و انصاف، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس داوری در حقوق ایران، صفحات 117-135.
 
صادقی، محسن (1384)، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران، انتشارات میزان،
غمامی، مجید؛ محسنی، حسن (1390)، آیین دادرسی فراملی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1390)، فلسفة حقوق، جلد دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کریمی، عباس (1391)، حقوق داوری داخلی، تهران، انتشارات دادگستر.
محسنی، حسن (1385)، «مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن‌ها و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی»، مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز، دورة جدید، شماره‌های 23 و24، پیاپی 192و193، صفحات 130-99.
معزی، امیر (1387)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، انتشارات دادگستر.
متین دفتری، احمد (1391)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد.
معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
نیکبخت، حمیدرضا (1388)، داوری تجاری بین‌المللی، تهران، مرکز پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
واحدی، جواد (1372)، «ابلاغ رأی داوری»، مجلة حقوق دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، شمارة 30، صفحات 140-99.