تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین‌الملل، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در نظام حقوق  بین‌الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت‌ها در برابر فرد تعهدات اولیه‌ای را به‌ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته‌اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده‌ای و نیز قواعد عام مسئولیت  بین‌المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می‌یابد. آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده‌اند. با وجود این، دولت‌ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع  بین‌المللی اکراه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obligation to Pay Compensation to Individuals by States in the Law of International Responsibility of States

نویسنده [English]

  • Mahdi Haddai
Assistant professor, Department of International Law, College of Farabi, University of Tehran (Received:
چکیده [English]

In the system of international law, individuals enjoy some rights and states are initially obliged to grant of these rights, especially in the field of human rights and humanitarian law. If this obligation is not fulfilled, the responsible state has to compensate the injured individuals based on special rules of treaty laws and general rules of international responsibility, including customary rules of compensation. The right to compensation has been confirmed by the International Court of Justice and the Draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. However, states are reluctant to accept the individuals' right to petition against the states before the international authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligation to pay compensation
  • Right to compensation
  • Rules of international responsibility
  • Specific rules of treaty
تاموشات، کریستیان (1386)، حقوق بشر، ترجمة حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان.
جیل، آمپارو سان خوزه (1379)، «مسئولیت  بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمة ابراهیم بیگ‌زاده، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره‌های 30-29، صفحات 308-253.
حدادی، مهدی (1390)، تحول در اجرای مسئولیت  بین‌المللی دولت، تهران، انتشارات دادگستر.
داعی، علی (1390)، حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدیدحقوق بینالملل بشردوستانه، رسالة دکتری، دانشکدة حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی.
 
 
Crawford, James (2002), The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press.
Gaja, Giorgio (2010), ”The Position of Individuals in International Law: An ILC Perspective”, EJIL, 21(1), 11-14.
Hart, H. L.A (1961). The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press.
Kalshoven, F (1991), “State Responsibility for Warlike Acts of the Armed Forces: From Article 3 of the Hague Convention IV of 1907 toArticle 91 ofAdditional Protocol I of 1977 and Beyond”, ICLQ, 40(4), 827-858.
Kelsen, Hans (1945). General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press.
Mazzeschi, R. P. (2003), “Reparation Claims by Individuals for State Breaches of Humanitarian Law and Human Rights: An Overview”, Journal of International Criminal Justice, 1, 339-347.
McCorquodale, Robert (2003), The Individuals and the International Legal System, in: Evans (ed.), International Law, Oxford University Press.
Murphy, S. D (2009), Does International Law Obligate States to Open Their National Courts to Persons for the Invocation of Treaty Norms That Protect or Benefit Persons? in: Sloss, David (ed.), The Role of Domestic Courts in Treaty Forcement, Cambridge University Press.
Nollkaemper, Andre (2007). “Internationally Wrongful Acts in Domestic Courts”, AJIL, 101, 760-799.
Randelzhofer, Albrecht (1999), The Legal Position of the Individual under Present International Law, in: Randelzhofer, Tomuschat (eds.), State Responsibility and the Individual, The Hague, Martinus Nijhoff.
Sassoli, Marco (2002), “State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law”, RICR JUIN IRRC JUNE,84(846), 401-434.
Schwager, Elke (2005). “The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflic”, Chinese Journal of International Law, 4(2), 417-439.
Shelton, Dinah (2002), “Righting Wrongs: Reparations in the Articles on State Responsibility”, AJIL, 96(4), 833-856.
18. Sloss, David (2009), TheRole of Domestic Courts in Treaty Forcement, Cambridge University Press.
Val-Garijo, F. (2010), “Reparations for Victims as a Key Element of Transitional Justice in the Middle East Occupied Territories: A Legal and Institutional Approach”, International Studies Journal, 6(4), 39-62.