مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

به‌کارگیری روش‌ مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی‌تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی‌ دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه‌و‌تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال‌های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه‌هایی تحقق می‌یابد و این الگو‌ها تا چه حد با تقسیم‌بندی‌‌های بین‌المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public-Private Partnership for the Iranian Law in the Perspective of Iran Provision.

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Monireh Khodadadpour 2
1 Professor, Department of Private Law, College of Farabi, University of Tehran
2 Ph.D Student in Private Law, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

The mechanism of public-private partnership (PPP) has been used in different countries. Many countries have enacted special laws to regulate PPPs. In Iran, PPP as such has been briefly mentioned in the Fifth Five Year Development Act and more details of PPPs were provided in the yearly budget acts of 1391 and 1392 (2012 and 2013). In the Budget Act of 1393 (2014) the detailed provisions regarding PPP have been eventually removed from that Act as being regarded by the Guardian Council of Constitution as having a permanent nature and could not be mentioned in a yearly budget act and therefore no detailed regulations regarding PPP are now effective. In this paper we review all laws and regulations so far enacted for PPP to see to what extent they could create a stable situation for the private sector to participate in state and public projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreements
  • projects
  • Public-private partnership
  • PPP
اظهار نظر کارشناسی دربارة لایحة بودجة کل کشور، (اعاده‌شده از شورای نگهبان) 4/12/1392، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشخصات لایحه، دورة نهم، سال دوم، شمارة ثبت:410، شماره مسلسل:24013525.
امامی، سیدحسن (1383)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و چهارم، تهران، اسلامیه.
آیین‌نامة تشکیل مجامع عمومی ‌‌و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، روزنامه رسمی‌‌جمهوری اسلامی‌ ‌ایران، شماره 17067، مورخ 9/7/1382
بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 1393 (مصوب مجلس شورای اسلامی) 4/11/1392، معاونت پژوهش‌های اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشخصات لایحه، دوره نهم، سال دوم، شماره ثبت: 410، شماره مسلسل : 24013525.
خلاصه مذاکرات جلسه علنی شماره 176 مجلس شورای اسلامی، پنج شنبه 10/11/1392، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 1393 کل شکور، بحث درآمدها.
خلاصه مذاکرات جلسه علنی شماره 181 مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه 16/11/1393، اداره رسیدگی به لایحه بودجه 193، بحث درآمدها.
رسولی‌منش، سیدمصطفی (1389)، «تأمین مالی طرح‌های توسعه و پروژه‌های شهری با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی‌‌ و خصوصی»، اقتصاد شهر، شمارة 5، صفحات 43-36.
شیروی، عبدالحسین (1384)، قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، قم، مجتمع آموزش عالی قم.
شیروی، عبدالحسین (1389)، حقوق تجارت بین‌‎الملل، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
عطازاده، سعید؛ پارسا، الهه (1392)، «ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا»، دانش حقوق مدنی، شمارة 1 (بهار و تابستان), 19.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روزنامه رسمی‌‌جمهوری اسلامی ‌‌ایران، شماره 17375، مورخ 29/7/ 1383
قانون برنامه و بودجه، روزنامه رسمی‌‌جمهوری اسلامی ‌‌ایران، شماره 8210، مورخ 12/1/1352
قانون بودجه سال 1392 کل کشور، روزنامه رسمی‌‌جمهوری اسلامی‌‌ایران،شماره 19890، مورخ 28/3/1392
قانون بودجه سال 1393 کل کشور، روزنامه رسمی‌‌جمهوری اسلامی‌‌ ایران، شماره 20100، مورخ 14/12/1392
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، روزنامه رسمی‌‌جمهوری اسلامی‌‌ایران، شماره 16709، مورخ 12/4/1381
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روزنامه رسمی‌‌ جمهوری اسلامی‌ ‌ایران، شماره 16628، مورخ 14/1/1381
کاتوزیان، ناصر (1380)، دورة مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، تهران، شرکت سهامی‌‌انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1384)، حقوق مدنی؛ دورة عقود معین (1)، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی ‌‌انتشار.
 
 
Alfen ltans Wilhelm, et al, (2009), An Introduction to PPP Concept, in H.W. Alfen (ed), Public Private Partnership in Infrastructure Development Case studies from Asia and Europe, Weimar: Bauhaus – Universitat Weimar.
 
Anibel, Ferus-Comelo ( 2011), Whither Governance?, Public Private Partnerships in Tourism, Equations, September.
 
Asian Development Bank (ADB) (2008), Public Private Partnership (PPP), Handbook, September, ADB Publishing.
 
Darr, Joseph (2008), Current Trends in Public Private Partnership Laws, Legislative Update, Construction Law Journal, Vol. 28.
 
Grigorescu, Adriana (2008), Models of Public Private Partnership Projects in Tourism Industry, Nation School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA), Bucharest, MPRA.
 
Ho, Jerry (2010), Combined Dematel Technique with a Novel MCPM Model for Exploring Portfolio Selection Based on CAPM, Expert systems with Applications, New Zealand.
 
International Monetary Fund (IMF) (2011), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department, available at http://www.imf.org
 
International Monetary Fund (IMF) (2012), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department, available at at http://www.imf.org
 
Nascio, Keysto Cokaboration (2006), Building Effective Public-Private Partnership, available at: http://www.nascio.org/publications/documents/nascio-keys%20to%20collaboration.pdf
 
United Nations Development Program (UNDP) (2008), Special Unit for South-South Cooperation: Examples of Successful Public-Private Partnerships, Vol..15, New York, UNDP.