دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-226 (بهار و تابستان) 
1. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

صفحه 1-21

10.22059/jolt.2014.52493

عهدیه السادات افضلی حسینی؛ محمدرضا امیرمحمدی؛ ایوب احمد پور گهرت


4. خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی

صفحه 81-100

10.22059/jolt.2014.52496

ابراهیم عبدی پور فرد؛ نصراله جعفری خسروآبادی


5. مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی

صفحه 109-133

10.22059/jolt.2014.52498

مصطفی السان؛ جعفر امشاسفند؛ مجید دادکیا؛ حمید آجورلو


7. تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا

صفحه 171-196

10.22059/jolt.2014.52500

سید علی سید احمدی سجادی؛ هدی کاشانی زاده