مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

2 استادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از اهداف اصلی سیاست‌های توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است. پژوهش‌های گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را به‌ویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است. با توجه به اینکه دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیة انسان است، دولت‌ها به تأمین امنیت غذایی مکلفند. مسئولیت تولیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی، مراحل متعددی را می‌گذراند که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع، و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات و عوامل متعددی در روند تولید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت دارد که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید می‌کند و مسئولیت ایجاد می‌کند که مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است. به همین جهت، مطالعة شیوه‌های مبارزة حقوقی و کارایی حربة قانونگذار در این زمینه، از ضرورت‌های زندگی کنونی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Responsibility for Producers and Suppliers of Defective Foods in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Ahdie sadat Afzali Hoseini 1
  • Mohammad Reza Amir Mohammadi 2
  • Ayyob Ahmad poor 2
1 M.A. Student in Private Law, Azad university of Kerman,Iran
2 Assistant professor, Dapatment of law, Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

One of the main objectives of development policies in different countries is food security. Extensive researches around the world specially during last decades show the role of nutrition in health, food security, increase of efficiency and economic development. Considering that a healthy diet and having access to sufficient and healthy foods are the basic human rights, governments are obliged to provide food security. Responsibility of producers of foods starts from a basic contractual obligation to absolute responsibility. Different problems and difficulties may occur during production of foods which would endanger health of people. In this paper the responsibility of producers and suppliers of foods are discussed by considering different factors cause the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil responsiblity
  • Producers of foods
  • Suppliers of foods
  • Absolute responsiblity
بزرگمهر، داوود (1385) «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا»، نشریة حقوقی دادگستر، شمارة54، صفحات 58-37.

بزرگمهر، داوود (1384) مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده حقوق.

پروین، رسول (1391)، مسئولیت ناشی از تولید و عرضه، سلسله پاسخ‌های حقوقی، پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر رسول پروین

جعفری‌تبار، حسن (1375) مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.

حسینی‌نژاد، حسینقلی (1370) مسئولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

رضوی، سیدمسعود (1378) «مسئولیت غیرقراردادی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره‌های23 و 24، صفحات 41-39.

شعبانی، علی (1385) تحولات مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة حقوق.

طباطبایی، سیدعلی (1404ه ق) ریاضالمسائل، جلد دوم، قم، مؤسسة آل‌البیت.

غرری، سیدشهاب‌الدین (1365) مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، رسالة دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق.

قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1376). مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

قربانی، مجید (1387) پیشنویسی قانون مواد غذایی در چارچوب راهبردهای اقتصادی و بهداشت و سلامت کشور با استفاده از مطالعات تطبیقی و نیاز بازار و قوانین جاری در کشور، انجمن علمی بازرگانی ایران، ویرایش دوم.

کاتوزیان، ناصر (1374) حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلدهای اول و دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

________ (1381) مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

_______ (1380) اثبات و دلیل، جلدهای اول و دوم، تهران، نشر میزان،

کاظمی، محمود (1386) «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 37، شمارة 3،  صفحات240-207.

کاظمی، محمود (1384) قاعدة جلوگیری از خسارت، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

گرجی، ابوالقاسم (1372) قیاس در حقوق اسلامی، مجموعه مقالات حقوقی، جلد اول، تهران، چاپ دوم.

میرخلیلی، سیداحمد (1382) فقه و قیاس، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

مستولی‌زاده، سیدصابر (1391) تضمین ایمنی مواد غذایی با استانداردها، سایت تخصصی مهندسی شیلات.

مریدنژاد، عباس () بررسی حقوق مصرف‌کننده در لایحة حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقایسة آن با قانون حمایت از مصرف‌کننده (1987 انگلستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 ناصری، فرج‌الله (بی‌تا) امارات در حقوق مدنی ایران، بی‌جا، بی‌نا.

بابایی، علی‌اکبر؛ جواهردشتی، فرانک؛ خلیلی عراقی، مریم؛ یقین‌لو، مهرانگیز (1381) «نگاهی به یک مقولة نادیده‌‍‌انگاشته‌شده در بازرگانی ایران حقوق مصرف‌کننده از حرف تا عمل»، نشریة تدبیر، شمارة 127، صفحات، 101-90.

 وبلاگ تخصصی حقوق خصوصی انصافی آذر