قرائت فقهی حقوق اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی‌اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده‌اند. با گسترش روش‌شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به‌تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه‌های معرفتی سه‌گانه بپردازد. انواع رویکرد درون‌رشته‌ای موازی، میان‌رشته‌ای، چندرشته‌ای متقاطع و متکثر و فرارشته‌ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه‌های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به‌کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه‌های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است. [j1]تا حد امکان نثر نویسنده نباید تغییر داده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report: Economic Law from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

 • Seyyed Ali Mohammad Yasrebi
Associate Professor, Department of Private law, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Islamic jurisprudence is the root of the Islamic laws including economic law and it is the very pillar of Islamic economic system. The law and economics are two branches of human sciences that were not separate before the 18th century. By development of scientific methodology and its prevailing over economics, gradually economics became a distinguished science without being concerned about the law and its institutions. This report attempts to prove that there is a relationship between law and economics according to the principals of Islamic jurisprudence and also propose some courses dealing with Islamic Jurisprudence, law and economics. In this report different kinds of parallel interdisciplinary and multidisciplinary approaches are studied and their advantages and disadvantages will be reviewed and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic law
 • Islamic jurisprudence
 • law
 • Economics
 1. اسکینی، ربیعا (1382)، حقوق تجارت برات سفته چک، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1357)، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، انتشارات مشعل آزادی، چاپ اول.
 1. ستوده تهرانی، حسن (1388)، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم.
 2. صقری، محمد (1380)، حقوق بازرگانی (اسناد)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.[j1] 
 

 

 

 1. Coulter, Jonathan (2009), Review of Warehouse Receipt System and Inventory Credit Initiatives in Eastern & Southern Africa, Final Report commissioned by UNCTAD under the All ACP Agricultural Commodities Programme (AAACP).
 

 1. Höllinger, Frank; Rutten, Lamon;- Kiriakov, Krassimir (2009), The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in Transition Countries, Working Paper, report No.3, Rome, FAO Investment Centre.
 

 1. J.White, James; S.Summers, Robert (1980), Hand Book of the Law under the Uniform Commercial Code, Second edition, West Publishing Co.
 

 1. The American Law Institute (1978), Uniform Commercial Code, 1978 Official Text with Comments, Ninth edition, West Publishing Co
 

 

 1. Budd, Nicholas (1995), “Field Warehousing, Security for Developing Countries and the New Market Economies”, International Business Lawyer, March 1995, 23, 120-122.
 

 1. F. Birnbaum, Harold (1948), “Form and Substance in Field Warehousing”, Law & Contemporary Problems, 13, 579-592.
 

 1. F. Broude, Richard (1968), “The Emerging Pattern of Field Warehouse Litigation, Liability for Unexplained Losses and Nonexistent Goods”, Nebraska Law Review, 47 (1), 3-41.
 

 1. Financing Inventory through Field Warehousing, The Yale Law Journal, 1960, 69(4), 663-708.
 

 1. H. Skilton, Robert (1961), “Field Warehousing as a Security Device, The Warehouseman Goes to the Storer-Part I”,Wisconsin Law Review, Vol.1961, p.402.
 

 1. H. Skilton, Robert (1961), :Field Warehousing as a Security Device, The Warehouseman Goes to the Storer-Part II:, Wisconsin Law Review, 1961, Vol.1961, 403-438.
 

 1. J. Vaughn, Michael (1968), :Warehousing Security Transactions, Progeny of Twyne’s Case:, Baylor Law Review, 20(1), 1-24.
 

 1. Kane, Anthony (1937), “The Theory of Field Warehousing”, Washington Law Review, 12, 20-28.
 

 1. M. Friedman, Daniel (1942), “Field Warehousing”, Columbia Law Review, 42(6), 991-1013.