مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 مربی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز

3 لیسانس حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی

4 دانشجوی‌کارشناسی ‌ارشد، حقوق‌ تجاری و اقتصادی بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

به‌کارگیری اسباب‌بازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. به‌دلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از به‌کارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایت‌های ویژه‌ای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباب‌بازی‌ها در کشورمان وارداتی‌اند و از سوی دیگر، اغلب زنجیره‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خرده‌فروشی و به‌کارگیری اسباب‌بازی نقش دارند، ـ در صورت زیانباربودن اسباب‌بازی ـ تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت می‌تواند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباب‌بازی‌ها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباب‌بازی‌های ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباب‌بازی بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on the Safety Obligation and Liability for Toys

نویسندگان [English]

 • Mostafa Elsan 1
 • Jafar Amshasfand 2
 • Majid Dadkia 3
 • Hamid Ajorlo 4
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Instructor, Faculty of Humanities, Shahid Madani University, Tabriz
3 B.A. of Law, Shahid Beheshti University, Tehran
4 M.A. Student in International Trade & Economic Law, University of Tehran
چکیده [English]

Using toys may be dangerous like other things. In many cases, children are exposed to injuries from the toys which need special protection. Since many parts of toys are importing from other countries and many companies and persons are involved in the circle of its production, supply and retailing, determination of the liable person or allocating the liabilities among different persons in such chain is not straightforward and need further research. In this paper we are discussing the tort and the appropriate legal strategy for prevention of damages through ascertaining production of safe toys and supervising the their marketing network.

کلیدواژه‌ها [English]

 • civil liability
 • Consumer
 • Damage prevention
 • Producer
 • Tort
 • Toys
 1. آیین‌نامة شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان (1377)، مصوب 16/4/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 2. اساسنامة شورای نظارت بر اسباب‌بازی (1377)، مصوب 16/4/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 3. انصاری، شیخ مرتضی (1412 هـ.ق)، کتاب المکاسب، جلد چهارم (الخیارات)، قم، انتشارات دارالحکمه، چاپ اول.
 4. ضوابط ناظر بر ثبت طرح و صدور مجوز (ساخت ـ واردات و صادرات) اسباب‌بازی (1380)، مصوب 30/5/1380، شورای نظارت بر اسباب‌بازی.
 5. العاملی، محمد بن الحسن الحر (1406 هـ .ق)، وسائل الشیعه، جلد نوزدهم، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
 6. فلاح، مهدی (1385)، «قاعدة تحذیر در رویکرد فقهی و حقوقی»، نشریة معرفت، شمارة 106، صفحات 57-47.
 7. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382.
 8. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (1388)، مصوب 15/7/1388؛ روزنامة رسمی شمارة 36965/13 مورخ ۱۳۸۸/۸/۲.
 9. کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی) (1408 هـ .ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد پنجم، قم، انتشارات مؤسسه آل بیت علیه‌السلام لإحیاء التراث، المطبعه الأول.
 10. محقق داماد، سیدمصطفی (1371)، «قاعدة تحذیر: نقد هشدار در رفع مسئولیت»، مجلة حقوقی دادگستری، شماره 5، صفحات 24-7.
 11. معیارهای اسباب‌بازی مناسب برای کودکان و نوجوانان (1384)، مصوب 9/12/1384 شورای نظارت بر اسباب‌بازی.
 

 1. Barton, Benjamin H (2006), Tort Reform, Innovation, and Playground Design, Florida Law Review, 57, April, 1-42.
 2. Biggs, Judith Fryer (1974), “Federal Consumer Protection and the Toy Industry: The Dilemma of Legislative Exclusion, Hofstra Law Review, 2. 650-668.
 3. CHH (2009), Consumer Product Safety Guide, Thomson/West.
 4. Council Directive 85/374/EEC of 25.7.1985 on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States Concerning Liability for Defective Products.
 5. EU Directive 2009/48/EC on the Safety of Toys, 18 June 2009.
 6. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II).
 7. Slawotsky, Joel (2008), “Liability for Defective Chinese Products Under the Alien Tort Claims Act, Washington University Global Studies Law Review, 7,518-541.
 8. US Child Protection Act of 1966.
 9. US Federal Hazardous Substances Act 1960.