نویسنده = �������� �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-158

10.22059/jolt.2013.50493

اعظم پیله؛ سید علی علوی قزوینی؛ علی رضیئی