نویسنده = ���������� �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-100

10.22059/jolt.2014.52496

ابراهیم عبدی پور فرد؛ نصراله جعفری خسروآبادی