نویسنده = ���������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 263-290

10.22059/jolt.2014.53129

حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی