نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-134

10.22059/jolt.2017.224372.1006285

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی