نویسنده = ������������ �������������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 351-371

10.22059/jolt.2020.301410.1006841

محمد مهدی الشریف؛ سید محسن قائم فرد؛ سید محمد مهدی منصوری طهرانی